COVB

Serveis a veterinaris

Exempció de quotes per veterinaris en atur

La Junta de Govern, en sessió de 18 de juny de 2012, va acordar davant la difícil situació econòmica, d’acord amb l’article 46.4 dels Estatuts, que els col·legiats i col·legiades en situació d’atur acreditat poden sol·licitar l’exempció de les quotes col·legials durant un màxim d’un any.

Aquest acord va ésser informat i ratificat per l’Assemblea General ordinària de col·legiats celebrada el dia 29 de juny de 2012.

Les sol·licituds, s’hauran de presentar mitjançant el formulari normalitzat, que es pot presentar:

  • On-line a l’adreça de correu electrònic covb@covb.cat adjuntant el formulari escanejat amb la firma del/a interessat/a junt amb la fotocòpia del DNI.
  • O personalment al Registre del COVB, ubicat a Avinguda República Argentina, 25, planta baixa, 08023 Barcelona, de 9.00 a 18.00 h.

A més, s’haurà d’acompanyar còpia de la resolució de la Direcció Provincial de l’INEM atorgant l’atur.

Un cop atorgada l’exempció, abans de que es generi el següent rebut trimestral, és a dir abans del 1r de gener, 1r d’abril, 1r de juliol i 1r d’octubre els interessats i les interessades que continuïn en situació d’atur hauran d’acreditar-ho novament al COVB per tal que no es generi el següent rebut trimestral.

 

Els veterinaris col·legiats aturats tenen la condició de col·legiats NO EXERCENTS. En el cas que constin com veterinaris exercents, hauran d’emplenar el formulari de declaració de veterinari exercent a veterinari no exercent.