COVB

Serveis a particulars

Declaració jurada/responsable

Aquest document permet resoldre, d’una forma àgil, casos de canvi de propietari en què el propietari anterior no pugui signar per qualsevol motiu, sempre que estigui inscrit a l’AIAC.

També és útil per registrar a l’AIAC microxips que estan inscrits a la REIAC (Red Española de Identificación de Animales de Compañía) quan no és possible adjuntar el document de cessió de l’animal.

En el nou Reglament de l’AIAC, aprovat el 18 de juliol de 2013, s’introdueix com a novetat destacada la figura del posseïdor d’un animal, a més de la del seu propietari.

Segons aquest reglament, la mera presència d’una persona, el posseïdor, en un centre veterinari amb un animal és un fet revelador d’aquesta possessió. Aquesta nova figura permet que el posseïdor de l’animal manifesti la seva voluntat de donar-lo d’alta, al seu nom, a l’AIAC. Aquesta alta no implica que passi a ser l’amo de l’animal. Simplement, constarà com a posseïdor de l’animal en un moment determinat. En qualsevol cas, seran els tribunals els que decidiran si la possessió és lícita o no.

La declaració jurada/responsable s’ha de presentar per triplicat (un exemplar per a l’AIAC, un per al veterinari i un altre per al propietari i/o posseïdor). També inclou recomanacions per a una tinença responsable de l’animal.

La declaració jurada/responsable es podrà utilitzar en altres dues situacions:

  1. Per a tramitar un canvi de propietari/posseïdor, en qualsevol situació en què el propietari que estigui inscrit en l’AIAC no pugui signar.
  2. Per a inscriure en l’AIAC un microxip registrat en la REIAC.

Podeu descarregar la declaració jurada/responsable i un document amb les instruccions d’ús.