BAIXA COL·LEGIAL

Per formular la baixa, és requisit indispensable presentar el document original degudament complimentat amb la signatura original del veterinari col·legiat i acompanyat del DNI en vigor. No són vàlides les baixes realitzades per correu electrònic o fax.