"Si vols anar ràpid, vés sol. Si vols arribar lluny, vés acompanyat"

10 motius per col·legiar-se al COVB:

1. Formació contínua. Per poder ampliar coneixements amb una àmplia oferta de formació i seminaris diversos.

2. Cobertura i assessoria jurídica. Per gaudir de la cobertura i l’assessorament dels Serveis Jurídics del COVB davant de qualsevol repte, incident, denúncia, etc.

3. Gestoria. Per tenir accés a la gestoria del COVB que ofereix els serveis d’una gestoria professional als col·legiats que ho sol·licitin.

4. Borsa de treball. Per poder inscriure’s a les ofertes de la Borsa de Treball exclusiva per als col·legiats.

5. Assegurança de Responsabilitat Civil. Per l’Assegurança de Responsabilitat Civil Professional (RCP), que es pot contractar a través del Col·legi, amb els avantatges corresponents.

6. Comitè de Deontologia. Per tenir a mà el Comitè de Deontologia del COVB, que resol dubte i problemàtiques sobre l’ofici.

7. Biblioteca especialitzada. Per tenir accés als milers de llibres de la Biblioteca especialitzada en temes veterinaris de que disposa el COVB.

8. Xarxa professional. Per compartir amb altres col·legiats i col·legiades la passió, les preocupacions, els reptes i les alegries de la nostra professió.

9. Vessant lúdic. Per poder participar de totes les activitats lúdiques que organitza el COVB que contribueixen a estrènyer vincles entre els professionals, i que inclouen els familiars en jornades com la del patge reial al gener o el dia del patró a l’octubre.

10. Força gremial. Per formar part d’un Col·legi que vetlla des de la seva fundació pels interessos dels veterinaris i veterinàries, que té el prestigi de la feina ben feta i que aposta per anar junts i tenir així encara més força.

 

Tria la teva situació actual i trobaràs tota la informació necessària per formar part del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona:

 

 • Veterinaris exercents
 • Primeres col·legiacions
 • Segones col·legiacions
 • Veterinaris procedents d'altres col·legis
 • Veterinaris de fora de la UE
 • Veterinaris Comunitaris
 • Quotes veterinaris exercents
 • Responsabilitat Civil Professional
 • Veterinaris no exercents

Veterinaris exercents

Són aquelles persones en possessió del títol que habilita per l’exercici de la veterinària, i que es volen incorporar al Col·legi a veterinaris per exercir aquesta professió per compte propi o d'altri.

PRIMERES COL·LEGIACIONS

Documentació necessària:

 • Títol o resguard del títol de Grau o Llicenciatura en Veterinària. El resguard, caldrà que estigui acompanyat d’un justificant del pagament del drets d’expedició del títol. S’han de presentar els documents originals i una fotocòpia compulsada.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotografia tipus carnet.
 • Sol·licitud de col·legiació amb qüestionari. Descarregar
 • Instància. Descarregar
 • Informació i Consentiment en Protecció de Dades. Descarregar
 • Declaració de no estar incurs en cap causa d’incompatibilitat. Descarregar doc. 1 i Descarregar doc. 2
 • Domiciliació Bancària. Descarregar
 • Sol·licitud d’alta en la cobertura en la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional (RCP). (És obligatori disposar d’una pòlissa de RCP si s’exerceix la Veterinària). Descarregar
 • Sol·licitud d’alta al Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Descarregar
 • Sol·licitud d'assegurança de vida. OPCIONAL. Descarregar

Segons la modalitat d'exercici:

 1. Treballador per compte propi:
  • Fotocòpia de l’alta censal. Tramitació a l’oficina de l’Agència Tributària a la que pertanyi el veterinari segons el domicili de l’alta (no és obligatori presentar la fotocòpia, però si la seva tramitació a Hisenda).
  • Fotocòpia de l’alta al R.E.T.A. (Règim Especial de Treballadors Autònoms).
 2. Treballador per compte aliena:
  • Fotocòpia del contracte laboral en la categoria de veterinari/a o certificació d’alta a la Seguretat Social.
 3. Veterinari al servei de l’Administració:
  • Còpia del vincle contractual amb l’Administració (funcionari, personal laboral, etc...).

* Noves altes de col·legiats: inici de la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional des del dia següent que tingui lloc l'acord mensual de la Junta de Govern de col·legiació.

SEGONES COL·LEGIACIONS A BARCELONA COM A COL·LEGIAT EXERCENT

La documentació necessària és:

 • Sol·licitud de col·legiació amb qüestionari. Descarregar
 • Instància. Descarregar
 • Informació i Consentiment en Protecció de Dades. Descarregar
 • Domiciliació Bancària. Descarregar
 • Sol·licitud d’alta en la cobertura en la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional (RCP). (És obligatori disposar d’una pòlissa de RCP si s’exerceix la Veterinària). Descarregar
 • Declaració de no estar incurs en cap causa d’incompatibilitat. Descarregar doc. 1 i Descarregar doc. 2
 • Sol·licitud d’alta al Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Descarregar
 • Sol·licitud d'assegurança de vida. OPCIONAL. Descarregar

Segons la modalitat d'exercici:

 1. Treballador per compte propi:
  • Fotocòpia de l’alta censal. Tramitació a l’oficina de l’Agència Tributària a la que pertanyi el veterinari segons el domicili de l’alta (no és obligatori presentar la fotocòpia, però si la seva tramitació a Hisenda).
  • Fotocòpia de l’alta al R.E.T.A. (Règim Especial de Treballadors Autònoms).
 2. Treballador per compte aliena:
  • Fotocòpia del contracte laboral en la categoria de veterinari/a o certificació d’alta a la Seguretat Social.
 3. Veterinari al servei de l’Administració:
  • Còpia del vincle contractual amb l’Administració (funcionari, personal laboral, etc...)

Es conserva el mateix número de Col·legiat.

* Reingressos: inici de la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional des del dia següent que tingui lloc l'acord mensual de la Junta de Govern de col·legiació.

VETERINARIS PROCEDENTS D'ALTRES COL·LEGIS

La documentació necessària és:

 • Certificat de col·legiació del Col·legi de procedència en el qual es faci constar que s'està al corrent dels pagaments i que no tenen cap nota desfavorable.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotografia tipus carnet.
 • Sol·licitud de col·legiació amb qüestionari. Descarregar
 • Instància. Descarregar
 • Informació i Consentiment en Protecció de Dades. Descarregar
 • Declaració de no estar incurs en cap causa d’incompatibilitat. Descarregar doc. 1 i Descarregar doc. 2
 • Domiciliació Bancària. Descarregar
 • Sol·licitud d’alta en la cobertura en la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional (RCP). (És obligatori disposar d’una pòlissa de RCP si s’exerceix la Veterinària). Descarregar
 • Sol·licitud d’alta al Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Descarregar
 • Sol·licitud d'assegurança de vida. OPCIONAL. Descarregar

Segons la modalitat d'exercici:

 1. Treballador per compte propi:
  • Fotocòpia de l’alta censal. Tramitació a l’oficina de l’Agència Tributària a la que pertanyi el veterinari segons el domicili de l’alta (no és obligatori presentar la fotocòpia, però si la seva tramitació a Hisenda).
  • Fotocòpia de l’alta al R.E.T.A. (Règim Especial de Treballadors Autònoms).
 2. Treballador per compte aliena:
  • Fotocòpia del contracte laboral en la categoria de veterinari/a o certificació d’alta a la Seguretat Social.
 3. Veterinari al servei de l’Administració:
  • Còpia del vincle contractual amb l’Administració (funcionari, personal laboral, etc...).

* Noves altes de col·legiats: inici de la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional des del dia següent que tingui lloc l'acord mensual de la Junta de Govern de col·legiació.

VETERINARIS DE FORA DE LA UE

La documentació necessària és:

 • Títol de Veterinària reconegut i homologat per la Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Paseo del Prado, 28, 28071 Madrid. . S’han de presentar els documents originals i una fotocòpia compulsada.
 • Fotocòpia del permís de treball per a l’exercici de la professió veterinària i de la targeta de residència.
 • Fotocòpia del passaport o document d’identificació (NIE) o fotocòpia compulsada.
 • Fotografia tipus carnet.
 • Sol·licitud de col·legiació amb qüestionari. Descarregar
 • Instància. Descarregar
 • Informació i Consentiment en Protecció de Dades. Descarregar
 • Declaració de no estar incurs en cap causa d’incompatibilitat. Descarregar doc. 1 i Descarregar doc. 2
 • Domiciliació Bancària. Descarregar
 • Sol·licitud d’alta en la cobertura en la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional (RCP). (És obligatori disposar d’una pòlissa de RCP si s’exerceix la Veterinària). Descarregar
 • Sol·licitud d’alta al Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Descarregar
 • Sol·licitud d'assegurança de vida. OPCIONAL. Descarregar

Segons la modalitat d'exercici:

 1. Treballador per compte propi:
  • Fotocòpia de l’alta censal. Tramitació a l’oficina de l’Agència Tributària a la que pertanyi el veterinari segons el domicili de l’alta (no és obligatori presentar la fotocòpia, però si la seva tramitació a Hisenda).
  • Fotocòpia de l’alta al R.E.T.A. (Règim Especial de Treballadors Autònoms).
 2. Treballador per compte aliena:
  • Fotocòpia del contracte laboral en la categoria de veterinari/a o certificació d’alta a la Seguretat Social.
 3. Veterinari al servei de l’Administració:
  • Còpia del vincle contractual amb l’Administració (funcionari, personal laboral, etc...).

* Noves altes de col·legiats: inici de la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional des del dia següent que tingui lloc l'acord mensual de la Junta de Govern de col·legiació.

VETERINARIS COMUNITARIS

Abans de col·legiar-se és necessari que s'adrecin a la Delegació del Ministeri d'Educació i Ciències al C/ Bergara, 12 per tal d'acreditar el títol.

La documentació que hauran de presentar és la següent::

 • Fotocòpia del títol de veterinària.
 • Títol original
 • Traducció del títol al castellà.

La documentació necessària és:

 • Resolució de la sol·licitud de reconeixement del títol per la Delegació del Ministeri d'Educació i Ciències. S’han de presentar els documents originals i una fotocòpia compulsada.
 • El certificat del Col·legi de Procedència conforme està al corrent dels pagaments traduït al castellà.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotografia tipus carnet.
 • Sol·licitud de col·legiació amb qüestionari.Descarregar
 • Instància. Descarregar
 • Informació i Consentiment en Protecció de Dades. Descarregar
 • Declaració de no estar incurs en cap causa d’incompatibilitat. Descarregar doc 1 i Descarregar doc. 2
 • Domiciliació Bancària. Descarregar
 • Sol·licitud d’alta en la cobertura en la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional (RCP). (És obligatori disposar d’una pòlissa de RCP si s’exerceix la Veterinària). Descarregar
 • Sol·licitud d’alta al Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Descarregar
 • Sol·licitud d'assegurança de vida. OPCIONAL. Descarregar

Segons la modalitat d'exercici:

 1. Treballador per compte propi:
  • Fotocòpia de l’alta censal. Tramitació a l’oficina de l’Agència Tributària a la que pertanyi el veterinari segons el domicili de l’alta (no és obligatori presentar la fotocòpia, però si la seva tramitació a Hisenda).
  • Fotocòpia de l’alta al R.E.T.A. (Règim Especial de Treballadors Autònoms).
 2. Treballador per compte aliena:
  • Fotocòpia del contracte laboral en la categoria de veterinari/a o certificació d’alta a la Seguretat Social.
 3. Veterinari al servei de l’Administració:
  • Còpia del vincle contractual amb l’Administració (funcionari, personal laboral, etc...).

* Noves altes de col·legiats: inici de la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional des del dia següent que tingui lloc l'acord mensual de la Junta de Govern de col·legiació.

QUOTES VETERINARIS EXERCENTS

Concepte Preu
Col·legiació 100 €
Quota Col·legial 49 €
Assegurança Resp. Civil 9,20 €(*1)
Quota Consejo General Consejos España 20,53 €
Defuncions 3 €
Assegurança de Vida Preu variable (*2)

*1. L'assegurança de responsabilitat civil és obligatòria pels veterinaris exercents.

*2. L'assegurança de vida és opcional.

Per més informació sobre col·legiacions, no dubti en contactar amb nosaltres a través de: covb@covb.cat o del telèfon 93.211.24.66

RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL

Els veterinaris exercents tenen l'obligació de tenir una assegurança que cobreixi els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer derivats de l'exercici de la professió.

* Noves altes col·legiats: l'inici de la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional tindrà lloc a partir del dia següent que tingui lloc l'acord mensual de la Junta de Govern de la col·legiació.