Notícies

El COVB posa a disposició de les clíniques veterinàries dos nous models de talonaris de receptes

31 de Juliol de 2019

A partir d’aquest mes d’agost, el COVB posa a disposició de les clíniques veterinàries dos nous models de talonari de receptes, elaborats pel Comitè de Clíniques. Aquests talonaris no són en cap cas d’ús obligat, són una eina d’ús voluntari que es posa a disposició dels professionals, i el seu contingut i format han estat àmpliament debatuts, consensuats i revisats per complir amb la normativa.

Llegir més >

El COVB convoca una nova edició de les seves beques i ajuts als col·legiats per un import global de 18.000 euros

31 de Juliol de 2019

La Junta de Govern del COVB ha obert el període de sol·licitud dels ajuts als seus col·legiats per a les despeses d’inscripció en cursos i congressos de veterinària realitzats a l’Estat durant l’any passat, amb una dotació global de 9.000 euros.

Llegir més >

Anunci del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) d’aprovació inicial del projecte de codi d’ètica i conducta de la Junta de Govern del COVB

26 de Juliol de 2019

La Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 23 de juliol de 2.019, va adoptar, entre d’altres, els següents Acords:

Llegir més >

El COVB aprova inicialment i treu a exposició pública el nou Codi Ètic i de Conducta de la seva Junta de Govern

30 de Juliol de 2019

El passat 23 de juliol, la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB), va aprovar inicialment el Projecte de Codi d’Ètica i Conducta. Ara, aquest projecte estarà en període d’exposició pública fins el proper 30 de setembre, per tal que les persones col·legiades puguin examinar-lo i presentar-hi les al·legacions, els suggeriments o les esmenes que considerin oportuns.

Llegir més >

El DARP amplia la informació sobre l’obligatorietat d’informar dels tractaments medicamentosos dels èquids

15 de Juliol de 2019

Els veterinaris que subministren tractaments amb medicaments als èquids tenen l'obligació d'anotar en el passaport de l'animal aquells que els excloguin de la cadena alimentària, tant de manera definitiva com temporal, i comunicar-ho a l'autoritat competent en un termini de 14 dies.

Llegir més >