Suspensió dels terminis administratius


26 de Març de 2020

Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries i en relació al COVID-19, conegut com a coronavirus, la Junta de Govern acorda declarar que queden suspesos tots els terminis dels que disposin les persones col·legiades per exercitar els seus drets, respecte els actes dictats per aquesta corporació en exercici de les funcions públiques que els confereixen les normes vigents -des del divendres 13 de març fins mentre duri la declaració d’estat d’alarma.

Així mateix, per evitar majors perjudicis a les persones que han demanat donar-se d’alta o de baixa al COVB, es continuaran realitzant aquests tràmits i tots aquells que siguin necessaris per evitar greus afectacions als drets i interessos de les persones interessades en aquests tràmits.