Publicada la convocatòria d'oposicions per a cobrir 41 places del Cos Nacional Veterinari


10 de Març de 2018

El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient convoca el procés selectiu per a cobrir 41 places del Cos Nacional Veterinari, codi 0102, pel sistema general d'accés lliure i 5 places pel sistema de promoció interna.

Segons la convocatòria publicada al BOE del 5 de març de 2018, el procés selectiu es realitzarà mitjançant el sistema d'oposició per als aspirants que es presentin pel torn d'accés lliure i mitjançant el sistema de concurs-oposició per als aspirants que es presentin pel torn de promoció interna.

La fase d'oposició tindrà una durada màxima de 12 mesos i el primer exercici tindrà lloc en un termini màxim de 4 mesos, comptats a partir de la publicació de la convocatòria. A més, el procés inclou la superació d'un curs selectiu. Per a la realització d'aquest curs selectiu, els aspirants que hagin superat la fase d'oposició, si es tracta d'accés lliure, i concurs-oposició, per als que accedeixin per promoció interna, seran nomenats funcionaris en pràctiques per l'autoritat convocant.

Poden participar en aquesta convocatòria totes les persones que tinguin o estiguin en condicions d'obtenir el títol de Llicenciat en Veterinària o Grau en Veterinària. El programa que regeix el procés selectiu i les condicions estan detallades a la convocatòria i els annexos.

http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/05/pdfs/BOE-A-2018-3059.pdf