Principals motius a tenir en compte per evitar la devolució de documentació de l'AIAC


03 de Desembre de 2018

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) ha revisat els motius de la devolució de la documentació de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) amb la intenció d’assegurar una correcta tramitació per part de les clíniques i els centres veterinaris.

Les incidències detectades que han motivat la devolució de documentació per part de l’AIAC es poden agrupar en tres grans grups: la manca de signatura de veterinari o propietari; no haver verificat prèviament el registre i la titularitat del xip a l'AIAC; no haver registrat totes les dades requerides o no adjuntar la documentació sol·licitada.

El coneixement d’aquests motius de devolució de documentació per apart de l’AIAC ha de permetre preveure una tramitació mes eficaç entre l’AIAC i les clíniques i els centres veterinaris.

Detall de les devolucions de l’AIAC per tipus de documentació

·    Documents d'identificació:

     o   Falten les signatures de veterinari o propietari.

     o   Falten les dades del registre o alguna altra dada que no és correcta.

 

·    Documentació canvis de propietari:

     o   Falten les signatures de veterinari o propietari.

     o   El titular que s'indica com a cessionari no és qui consta registrat a l'AIAC com a titular actual.

     o   Enviar la declaració jurada sola, sense acompanyar el necessari document de canvi de propietari (paper o electrònic).

     o   El xip no consta registrat i, per tant, no es pot tramitar un canvi de titular.

 

·    Document de traspàs a la REIAC:

     o   Falta la cessió del propietari de l'arxiu d'origen a l'arxiu de destí (AIAC), en el cas que els propietaris no coincideixin, o bé està incompleta, o bé no està degudament signada.

     o   Falten les signatures de veterinari o propietari.

 

·    Documents de modificació de dades per fer baixes:

o   No coincideix el titular que s'indica amb el titular que consta inscrit en l’AIAC.

o   No signa el veterinari, en el cas que la baixa es tramitada pel veterinari. Si la tramita directament el propietari cal acompanyar el DNI per acreditar titularitat.

o   El xip a donar de baixa no consta registrat.

 

·    Documents de modificació de dades:

     o   Falta la còpia del DNI quan la tramitació la fa directament el propietari.

     o   Falten les signatures de veterinari o propietari.

     o   El xip no consta registrat.

     o   El propietari que s'indica no consta amb el propietari que figura registrat a l'AIAC.

 

·    Documents de  registre de passaport:

     o   Falten les signatures de veterinari o propietari.

     o   Falten dades requerides.