Nota informativa Porcs Vietnamites


28 de Juny de 2019

Com saps, el passat dia 30-3-2019 es va publicar al BOE el Reial Decret 216/2019, de 29 de març, que modifica el Reial Decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores.

Aquesta norma va afegir entre les espècies invasores a l'apartat de "mamífers" al conegut com "porc vietnamita" ( "Sus scrofa var. domèstica raça vietnamita"). També va afegir 3 espècies en l'apartat de "rèptils", els quals també s’han de declarar la seva tinença i acreditar la seva identificació mitjançant un microxip.

Els exemplars d'aquestes espècies que hagin estat adquirits o estiguessin en possessió com a animals de companyia o exòtics abans de la seva inclusió en el "Catàleg d'espècies invasores" (és a dir, abans del 31-3-2019), poden ser mantinguts pels seus propietaris, si bé hauran d’informar sobre aquesta possessió a les autoritats competents de les comunitats autònomes abans de l'1-1-2022 (els que ja ho haguessin fet amb anterioritat no necessitaran tornar a informar). 

Des de la Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, se’ns han indicat els requeriments que, com autoritat competent en matèria de gestió i control d’espècies exòtiques invasores a Catalunya, exigiran a les persones físiques i jurídiques que posseeixen exemplars de porc vietnamita, espècie amb una major implantació i conflictivitat a Catalunya, a fi i efecte de regularitzar, enregistrar i controlar la seva tinença i que son els següents:

   - Declaració de la seva tinença (en format oficial accessible a la web del Departament de Territori i Sostenibilitat).

   - Acreditació de d'identificació de l’animal mitjançant un microxip.

   - Acreditació de la esterilització i vacunació enfront la malaltia d’Aujezsky mitjançant un certificat veterinari al Servei de Fauna i Flora que es remetrà per correu electrònic a especiesinvasores.tes@gencat.cat  en el termini de tres mesos posteriors a aquestes actuacions.

   - Comunicació de la seva identificació i registre a l’ANICOM. Aquesta comunicació es pot fer també a través de l’AIAC que la remetrà a l’ANICOM.

   - En el cas de nuclis zoològics amb més de 2 porcs vietnamites, es requerirà realitzar un control serològic anual de Malaltia d’Aujeszky (gE), Brucel·losi porcina, Pesta Porcina Africana (PPA) i Pesta Porcina Clàssica (PPC).

   - I que el termini per poder regularitzar la tinença de porcs vietnamites, finalitzarà l’1 de gener de 2022.

És molt important que informis als teus clients propietaris/posseïdors d’aquests porcs vietnamites, tant si vas ser qui els va identificar al seu dia, com si ets qui actualment porta el seu control sanitari, sobre:

   - l'obligatorietat de complir els anteriors requeriments legals;

   - que hauran de comunicar immediatament la pèrdua o alliberació accidental d’aquests animals i

   - que no podran comercialitzar, reproduir, ni cedir-los a terceres persones. 

Finalment et recordo que pots fer servir l’aplicació de l’AIAC per fer constar a la pestanya sanitària les dades corresponents a la esterilització i vacunació enfront de la malaltia d’Aujeszky (gE) d’aquests animals.