Mesures efectives per denunciar la morositat en els serveis professionals veterinaris


11 de Març de 2019

Davant la consulta sobre les mesures i els procediments que es poden adoptar per afrontar la morositat en els serveis veterinaris, el col·legi ha recopilat un seguit de recomanacions útils per a les clíniques veterinàries.

D’entrada, per garantir el cobrament dels serveis professionals veterinaris, es recomana la realització d'un pressupost previ, on consti l'import dels serveis que es van a prestar i que estigui signat pel client, propietari de l'animal de companyia. Posteriorment, davant d'un possible impagament pels serveis prestats, també cal demanar la signatura del client en un document de reconeixement de deute.

Aquests dos documents, que són fonamentals per realitzar una demanda judicial de reclamació, es troben a disposició dels col·legiats i les col·legiades al COVB.

Procés per reclamar el cobrament pels serveis prestats

1.    Fer signar al client abans de realitzar cap actuació un "full d'encàrrec" o "pressupost", document on es consignen clarament els serveis a prestar i el cost. Aquesta és, a més, una obligació que el Codi de Consum de Catalunya imposa (i per l'incompliment les autoritats de consum pot incoar un expedient sancionador, a més de dificultar el cobrament del deute).

2.   Sol·licitar al client l'oportuna provisió de fons per la quantia que es consideri convenient per a cobrir les actuacions mínimes que s'hagin de practicar amb caràcter immediat.

3.    En cas d'impagament, procedir a requerir el pagament mitjançant burofax o per carta certificada amb justificant de recepció. Hi ha la possibilitat que el client no atengui el pagament del deute reclamat perquè, per exemple, no tingui diners per fer-ho, però sí que pot estar disposat a signar un document de reconeixement de deute que, posteriorment, facilitarà la seva reclamació judicial.

4.    Interposar la corresponent demanda judicial de reclamació per la via civil utilitzant el procediment legal que correspongui en funció de la quantia a reclamar, sempre que s'hagi fet tot el procés anterior. Normalment aquest tipus de judicis solen ser més ràpids que els penals. A més, s'obté més fàcilment el cobrament del deute, llevat que el client sigui insolvent.

Exigir el pagament del deute, via judicial civil

Amb els documents escrits anteriorment, més la resta de proves que acrediti la prestació dels serveis professionals i l'import reclamat, es pot acudir als jutjats i exigir el pagament del deute. Els procediments judicials civils solen ser senzills i àgils i, el cost, a més, anirà a càrrec de la persona deutora en la majoria dels casos.

Cal tenir en compte que la reclamació del pagament d'honoraris per la via penal no és, en absolut, una via àgil que els professionals poden utilitzar, ja que això requereix justificar que l'actuació del client encaixa dins d'algun dels delictes recollits en el Codi Penal.