La nova normativa sobre el control horari també afecta als centres i els professionals veterinaris


15 de Maig de 2019

Totes les empreses tenen l'obligació de tenir un control efectiu de les hores que treballen els empleats, sota pena de multa de fins a 6.250 euros. El control de jornada laboral és d’obligat compliment des del 12 de maig de 2019, tant per als centres i les clíniques veterinàries, com per als professionals veterinaris autònoms que tinguin treballadors a càrrec.

El dia 12 de maig de 2019 es va iniciar l’obligació per part de les empreses de tenir un registre diari de la jornada del seu personal. Aquesta norma, que va ser aprovada en el Consell de Ministres del 8 de març passat i publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el 12 de març, instaura el registre de la jornada laboral per a totes les empreses sense excepció, inclosos els professionals autònoms que tinguin personal a càrrec.

 

Registre obligatori 

Les empreses han de tenir un control efectiu del nombre d’hores que realitza el seu personal. Per això, han d’establir un mecanisme de registre de l’hora d’entrada i l’hora de sortida de cadascuna de les persones treballadores.

 

Responsabilitat de l’empresa

És responsabilitat última de l’empresa garantir el registre diari de la jornada laboral. Aquest ha de ser “fefaent”, és a dir, s’ha de correspondre amb les hores de treball reals efectuades per la persona treballadora.

 

La manera de registrar

El mecanisme mitjançant el qual s’ha de registrar la jornada s’ha d’elaborar “mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa o, en el seu defecte, decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors de l’empresa”.

 

Dades del registre

El registre ha d’incorporar l’hora concreta d’inici i finalització de la jornada laboral de cada persona treballadora. Les dades s’han d’emmagatzemar durant un període de quatre anys, únicament poden tenir-hi accés les persones autoritzades de l’empresa i el personal haurà de tenir accés al seu propi registre. Aquest mecanisme ha de complir la normativa de protecció de dades.

 

Temps de treball efectiu

El temps de treball efectiu no inclou els espais de pausa o descans no retribuïts. No obstant això, les empreses poden negociar la inclusió o exclusió d’aquestes hores o minuts dins del temps de treball efectiu, sempre d’acord amb la normativa legal vigent.

 

Jornades laborals irregulars i teletreball

El registre horari és obligatori per a tot el personal sense exepció, també per al personal amb horaris irregulars. Quan es pacti el mecanisme s’haurà de tenir en compte que pugui reflectir també les jornades irregulars.

L’empresari també ha de pactar amb els empleats que treballin des del domicili un mecanisme per controlar les hores de treball, que indiqui l’hora d’inici i de finalització.

 

Sancions

No disposar d’un dispositiu de control podrà ser susceptible de sanció per la Inspecció de Treball, l’import de la mateixa oscil·la entre els 626 euros i els 6.250 euros per empresa. Aquesta quantitat pot augmentar en cas de reincidència acreditada.

 

Per a més informació i assessorament

El COVB manté un acord amb Sellarès Assessors, que ofereix el servei de consultoria fiscal i laboral  per als col·legiats, i que pot resoldre els dubtes en sobre aquesta nova legislació sobre el registre horari. Les persones interessades en aquest servei han d’utilitzar els canals següents:

·         Per telèfon, al 934674467, en horari d’atenció telefònica dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i preguntant per Ana García (consultoria fiscal) o Javier Moyano (consultoria laboral).

·         Per correu electrònic, a l’adreça fiscal@sellaresga.com (consultoria fiscal) i a l’adreça laboral@sellaresga.com (consultoria laboral). Cal indicar en el tema o assumpte del missatge si es tracta d’una consulta o l’altra i el nom del COVB: “consulta fiscal / laboral COVB”.

 

Les respostes a les consultes seran ateses en un termini de 24 a 48 hores, tant si s’han fet per telèfon com per correu electrònic.