La Generalitat elabora una nota informativa amb recomanacions sobre l’ús del formaldehid als centres sanitaris


29 de Maig de 2017

La Secretaria de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya ha emès una nota informativa amb recomanacions de l’ús del Formaldehid als centres sanitaris. La nota fa referència a la Resolució 287/XI del Parlament de Catalunya, sobre la limitació de l’ús del formaldehid als centres sanitaris dependents de la Generalitat, de 22 de setembre de 2016.

La UE va actualitzar la classificació del formaldehid, per considerar-la una substància cancerígena, a mitjans del mes de juny de 2014. Les diferents institucions sanitàries van quedar encarregades de substituir la fixació amb formol per fixadors alternatius abans de la fi del primer trimestre del 2017 i, en tot cas, restringir-ne l’ús en biòpsies i peces quirúrgiques amb patologia tumoral, mentre no es disposi de nous estàndards reconeguts internacionalment.

En l’actualitat no hi ha consens a l’hora de trobar un fixador de teixits que substitueixi al formaldehid, que doni uns resultats satisfactoris i que sigui una alternativa vàlida amb criteris de qualitat i fiabilitat diagnòstica. És per això que s’han d’adequar les instal·lacions existents corregint totes les situacions incorrectes i aplicant les mesures correctores més adequades per minimitzar l’exposició del personal treballador dels serveis d’anatomia patològica a aquest contaminant, mentre no es pugui eliminar.

Mesures davant agents cancerígens

D’acord amb la legislació vigent, l’empresari és el responsable de garantir que el nivell d’exposició dels treballadors es redueixi a un valor tan baix com sigui tècnicament possible, a més d’aplicar totes les mesures necessàries sempre que s’utilitzi un agent cancerigen.

La minimització dels riscos de l’ús del formaldehid s’ha de tractar transversalment amb mesures estructurals, individuals, de senyalització i controls, com ara: en els punts d’obtenció de les mostres biològiques, en la manipulació de les mostres, amb l’ús de taules o cabines de tallat, l’ús d’equips de protecció individual, monitoratge de la qualitat de l’aire, o mesures de l’exposició laboral dels treballadors.

· Nota informativa i recomanacions de l’ús del formaldehid als centres sanitaris, realitzada per la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.