L’Assemblea General del COVB examina i aprova la gestió i els comptes anuals del 2018


04 de Juliol de 2019

El COVB ha celebrat l’Assemblea General Ordinària el passat 26 de juny, en una sessió en què es va aprovar la gestió del Col·legi i els comptes anyals del COVB i d’Assessoria Fiscal Veterinària SL corresponents al 2018, les quals es poden consultar al web del Col·legi.

Durant l’assemblea es va llegir i aprovar l’acta de la reunió de l’assemblea anterior, es van presentar els informes de la Junta de Govern i es van sotmetre a examen i aprovació els documents de la memòria d’activitats i gestió econòmica del COVB i de liquidació dels pressupostos del Col·legi i d’Assessoria Fiscal Veterinària de l’any anterior, amb la presentació de comptes anual i informe auditat sobre la gestió financera i pressupostària.

La Junta de Govern va explicar en l’informe per a l’Assemblea les diferents mesures que s'estan duent a terme per a l'optimització del funcionament intern del COVB, la situació del procés d'elaboració d'un Codi d’Ètica i Conducta de la Junta de Govern, l'evolució de la Borsa de Treball en els últims anys i les propostes de millores, així com la implantació del nou projecte de formació col·legial.

A més, es van explicar els detalls de la situació dels projectes en curs més destacats, com ara la renovació dels sistemes informàtics i la posada en funcionament de la nova pàgina web o l'impuls de l'assessorament a les clíniques veterinàries. La documentació lliurada i sotmesa a votació en l’assemblea està publicada al web del COVB.