Indicacions per a l’homologació del títol de Veterinària obtingut a l’estranger


22 de Abril de 2019

En el cas que el grau o un màster en Veterinària s’hagi obtingut a l’estranger, cal homologar-lo. El procés és diferent segons el país on s’hagi obtingut.

La Veterinària és una professió regulada. D’una banda, la persona que l’exerceix ha d’estar adscrita a un col·legi professional. A més, els estudis superiors que hagi cursat han d’estar reconeguts oficialment per l’administració espanyola. Per això, en el cas que el grau o el màster s’hagi obtingut a l’estranger, cal homologar-lo.

El procés d’homologació d’un títol estranger de Veterinària és diferent segons el país on s’hagi graduat la persona interessada. Si forma part de la Unió Europea, el tràmit s’ha d’efectuar al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Si és extracomunitari, és el Ministeri d’Educació i Formació Professional l’encarregat de validar la documentació.

Aquesta és una tramitació necessària per accedir a la professió i poder exercir com a veterinari i veterinària a l’Estat espanyol.