El Ministeri elabora un document amb instruccions sobre el passaport de mascotes


21 de Juliol de 2017

El Servei de Prevenció en Salut Animal, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha informat del document que ha realitzat la Subdirecció General de Sanitat, Higiene Animal i Traçabilitat del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient amb instruccions per a l’elaboració del passaport de mascotes.

El document amb instruccions per a l’elaboració del passaport de mascotes s’ha realitzat davant les incorreccions detectades als passaports per al desplaçament de gossos, gats i fures a la Unió Europea. Amb aquest recordatori sobre el funcionament del passaport de mascotes es pretén resoldre els dubtes que puguin tenir les clíniques veterinàries en l’emplenament d’aquest document oficial.

A Catalunya s’han detectat nombroses irregularitats de passaports d’animals de companyia que han viatjat a centre d’Europa, i que han estat denunciats. Un passaport incomplert o amb dades falses pot posar en risc la salut i el benestar, tant dels animals que viatgen, com dels del país de destí, a més de comportar problemes de salut pública.

Requisits per als desplaçaments de mascotes

El document elaborat pel Ministeri informa sobre el procediment per emplenar el passaport, així com de les condicions de viatjar amb animals de companyia. En aquest sentit, els desplaçaments d'animals de companyia estan regulats per normes sanitàries que garanteixen la seva salut i la de les persones. Per aquest motiu, és important verificar que l'animal compleix tots els requisits necessaris.

Cal tenir en compte que un passaport omplert inadequadament pot donar lloc a la immobilització de les mascotes en instal·lacions de quarantena, a la reexpedició al país d'origen o, fins i tot, i com a última opció, l’eutanàsia, i a responsabilitats del professional que l’emet.

Dades dels passaports per a mascotes

A més, des del COVB es recorda l’obligació de dur un registre dels passaports emplenats a les clíniques veterinàries, els quals s’han de conservar un mínim de tres anys i han de contenir les següents dades:

· Localització del microxip o el tatuatge en l’animal de companyia, la seva data d'aplicació o de lectura, així com el codi alfanumèric que contenen.

· El nom, l'espècie, la raça, el sexe, el color, la data de naixement indicada pel propietari i qualssevol altre tret o característica notable o distintiva de l'animal de companyia.

· Nom i dades de contacte del propietari de l’animal de companyia.

· Número del passaport (referència formada pel codi ISO de l'Estat membre expedidor seguit d'un codi alfanumèric únic, el 09 per a Catalunya).

· Cal recordar que l’alta del passaport a l’AIAC serveix de registre de les dades del passaport de mascotes i, al mateix temps, permet accedir als serveis d’arxiu, així com a una ràpida localització de l’animal en cas de pèrdua.

Finalment, s’ha de tenir en compte que els tractaments desparasitadors necessaris per a viatjar a alguns països, s’han d’administrar per a veterinaris que han de consignar al passaport el dia i l’hora.

Documentació i més informació

· Accés a la informació sobre el document d’instruccions per al passaport de mascotes

· Accés a la informació sobre el passaport de mascotes al web del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya