El DARP amplia la informació sobre l’obligatorietat d’informar dels tractaments medicamentosos dels èquids


15 de Juliol de 2019

Els veterinaris que subministren tractaments amb medicaments als èquids tenen l'obligació d'anotar en el passaport de l'animal aquells que els excloguin de la cadena alimentària, tant de manera definitiva com temporal, i comunicar-ho a l'autoritat competent en un termini de 14 dies.

Tal i com estableix el Reglament d’execució (UE) 2015/262 de la Comissió, de 17 de febrer de 2015, que estableix normes d’acord amb les Directives 90/427/CEE i 2009/156/CEE del Consell, referits als mètodes d’identificació dels èquids, incorporat a l’ordenament jurídic espanyol pel Reial decret 676/2016, el personal veterinari que realitza tractaments medicamentosos als èquids, té l’obligació d’anotar en el passaport de l’èquid aquells tractaments que els exclouen de la cadena alimentària, ja sigui definitivament com temporal (6 mesos), i comunicar-ho en un termini de 14 dies a l’autoritat competent.

A Catalunya, les notificacions d’aquest àmbit s’han d’adreçar al Servei de Prevenció en Salut Animal del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (DARP), a través de l’adreça de correu salutanimal.daam@gencat.cat, i proporcionar les següents dades: UELN; microxip; ubicació de l'èquid (codi REGA, Marca Oficial o adreça de la ubicació de l’animal); nom, cognoms i NIF del titular; data del tractament; nom, cognoms i número de col·legiat  del veterinari o veterinària.

El DARP ha ampliat el model de comunicació amb la dada sobre la “realització de la corresponent anotació al passaport conforme la no aptitud per al consum humà”. D’aquesta manera, els veterinaris han de tenir en compte que sempre que apliquin un tractament que exclogui l’animal de la cadena alimentària definitiva o temporalment (6 mesos), cal anotar-ho al passaport de l’animal.

A més, també cal tenir en compte que la comunicació que ha de fer el veterinari, el titular de l’èquid també ho ha de comunicar a l’autoritat competent, per tal de diligenciar el passaport i actualitzar la base de dades.

Aquest és el model de comunicació que cal completar per a cada èquid:

Dades a comunicar en cas de realitzar un tractament veterinari que exclou l’èquid de la cadena alimentària

UELN

 

Microxip

 

Ubicació de l’èquid (REGA o MO)*

 

Nom i cognoms del titular de l’èquid

 

NIF

 

Data del tractament

 

S’ha realitzat la corresponent anotació al passaport conforme la no aptitud per al consum humà?

SÍ NO

Nom del veterinari / la veterinària

 

Número de col·legiació

 


* Si no disposa de codi REGA o Marca Oficial, cal indicar l’adreça de la ubicació de l’animal.