El COVB obre el procés d’elecció per formar part del Comitè de Deontologia


06 de Juny de 2017

El termini de presentació de candidatures per formar part del Comitè de Deontologia del COVB finalitza el 19 de juny.

La Junta de Govern ha acordat obrir el procés d’elecció per formar part del Comitè de Deontologia del COVB. Totes les persones col·legiades que vulguin presentar la seva candidatura han d’enviar el formulari que adjuntem en aquest comunicat, juntament amb el currículum professional. Les sol·licituds poden presentar-se presencialment al COVB, per correu postal o bé per correu electrònic a deontologia@covb.cat. En el cas que s’enviï per correu electrònic ha de constar la firma escanejada del col·legiat. El termini de presentació de candidatures finalitza el 19 de juny, just abans de la propera reunió de la Junta de Govern.

Objectius i actuacions del Comitè

L'objectiu fonamental del Comitè de Deontologia del COVB és elevar el prestigi de la professió i mantenir-lo en el grau de dignitat més alt, així com protegir els interessos dels usuaris de la medicina veterinària. Les actuacions d’aquest comitè es regeixen pels Estatuts del COVB, les Normes deontològiques comunes a la professió veterinària catalana, aprovades pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, la normativa reguladora de la professió veterinària i la normativa administrativa d'aplicació.

En aquest sentit, l’exercici de la professió veterinària a Catalunya i l’organització dels col·legis veterinaris es regeix per unes Normes Deontològiques, sens perjudici de l’aplicació de la normativa autonòmica estatal i comunitària. L’accés a l´exercici de la col·legiació, les pràctiques d’aprenentatge, les relacions entre veterinaris i clients, el secret professional, la publicitat o els honoraris, són alguns dels temes pels que vetlla el Comitè de Deontologia del COVB.

document adjunt
Plantilla sol·licitud