El Consell Comarcal del Vallès Oriental convoca selecció i provisió de dues places temporals de Tècnic/a de Medi Ambient del grup de classificació A1, subescala tècnica superior


29 de Juny de 2020

El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha obert convocatòria pública per a la selecció i provisió de llocs de treball temporals en diferents àrees, entre les quals destaquen dues places de Tècnic/a de Medi Ambient del grup de classificació A1, subescala tècnica superior.

Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les funcions següents:

-       Informar sobre la seva especialitat i assessorar les corporacions a les quals es presta servei, proporcionant la informació sobre temes propis de l’àmbit, procurant un sentit global d’actuació i coherent amb les capacitats de l’organització i els seus recursos.

-       Inspeccionar, controlar i supervisar la qualitat del medi i aquelles activitats i actuacions susceptibles d’afectar el medi ambient.

-       Realitzar la tramitació derivada dels expedients en l’àmbit del medi ambient.

-       Elaborar, fer el seguiment i avaluar els programes, plans, estudis, informes tècnics, valoracions, normativa i activitats en l’àmbit del medi ambient.

-       Dissenyar i impulsar accions d’educació i sensibilització en el coneixement i respecte al medi ambient.

-       Coordinar, desenvolupar, gestionar i executar els plans, programes i actuacions que se li hagin assignat, sota els criteris i pautes establerts per a la seva execució.

-       Assessorar i donar suport tècnic en matèria de medi ambient, tant a les corporacions a les quals presta serveis com a les institucions, organismes, empreses i usuaris en general.

-       Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

-       Adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent de tractament de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat.

El termini d’inscripció és el 3 de juliol. Informació de la convocatòria AQUÍ.