Comunicat del DARP sobre les mutilacions d’animals en explotacions ramaderes


18 de Abril de 2019

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (DARP) ha elaborat un document per a la gestió de les mutilacions d’animals en explotacions ramaderes. En ell figuren les mutilacions que es poden realitzar, classificades per espècies, i els tràmits administratius associats.

La normativa vigent en matèria de benestar animal prohibeix la mutilació dels animals. En cas que s’hagin de fer a una explotació ramadera, s’han de realitzar de manera no rutinària i el titular ha de demostrar que ha pres totes les mesures per evitar-les.

Tenint en compte els coneixements científics i la normativa comunitària i nacional d’aplicació a cada cas, el DARP ha elaborat un document que llista les mutilacions permeses i la forma en què s’han de portar a terme.

A partir d’aquest any, és imprescindible que el titular presenti la Declaració responsable per a realitzar operacions de mutilació al bestiar  a l’Oficina Comarcal corresponent. Si l’hagués presentat abans del 2019, ho ha de tornar a fer, amb la versió actualitzada.

Si el personal tècnic veterinari de les Oficines Comarcals detecta irregularitats durant alguna inspecció, es penalitzarà la condicionalitat i exigirà presentar la Declaració responsable en el termini de 10 dies. Si no ho fa, es proposarà l’inici d’expedient sancionador lleu. A més, si s’observen mutilacions no permeses, es considerarà una falta greu i es proposarà l’inici d’expedient sancionador greu i d’una sanció econòmica.

Cues de porcí

En el cas del tall de cues en porcí, la declaració responsable se substitueix per una fitxa descriptiva de l’explotació, una anàlisi de risc i un pla d’acció. Aquests documents, disponibles al web del DARP (http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/dar_benestar_animal/dar_porcs/mutilacions/), hauran d’estar a l’explotació i podran ser requerits per part dels serveis veterinaris oficials.

En cas de no disposar de la documentació es donarà un mes per presentar-la a l’Oficina Comarcal. Es penalitzarà per condicionalitat en cas de no disposar de la documentació esmentada o bé si no s’havia presentat una declaració responsable abans de 2019, en el cas d’explotacions de truges.

 

Quadre-resum resum de les mutilacions i la seva gestió al DARP

Operacions de mutilació del bestiar ecològic