Comunicació d'un focus de 'scrapie, tremolor o prúrigo lumbar' a Sevilla


14 de Octubre de 2016

La Xarxa d'Alerta Sanitària Veterinària del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient del Govern d'Espanya informa d'un focus de "scrapie, tremolor o prurigo lumbar" al municipi de Marinaleda (Sevilla).

D'acord amb el que disposa la Directiva del Consell 82/894/CEE, relativa a la notificació de les malalties dels animals a la Comunitat i posteriors modificacions, transposada a Espanya pel Reial Decret 617/2007, del 16 de maig, per qual s'estableix la llista de malalties d'animals de declaració obligatòria i es dóna la normativa per a la seva notificació i seguint el model que figura en l'annex II de la mateixa, s'adjunten les dades referides a declaració d'SCRAPIE, tremolor o prúrigo lumbar 2016/14.

Comunicació per al seu coneixement i efectes oportuns:

1. Comunitat Autònoma: ANDALUSIA

2. Província afectada: SEVILLA

3. Municipi afectat: Marinaleda

4. Malaltia que se sospita i, si escau, tipus de virus: SCRAPIE, tremolor o prúrigo lumbar.

5. Data d'aparició del primer malalt o sospitós.

6. ¿Es tracta de focus primari o secundari? primari

7. Nombre de focus. 2016/14

8. Número de referència corresponent al focus.

9. Data de sospita del focus (si es coneix): 2016.09.23

10. Longitud: -4,9524737

11. Latitud: 37,3685598

12. Nombre d'explotacions afectades.

13. Espècies afectades: 1

14. Per cada focus o explotació, especificar les dades per explotació en el cas que hi hagi diverses afectades per un mateix focus, per espècies agrupats en bovins, porcins, ovins, caprins, aus de corral, èquids, peixos, espècies silvestres, altres espècies .

Cens de l'explotació: 413 Cabrum

Nombre d'animals afectats: 1 Cabrum

Nombre d'animals morts: 0 Cabrum

Nombre d'animals sacrificats: 0 Cabrum

Nombre d'animals destruïts: 1 Cabrum

Nombre de canals destruïdes: 1 Cabrum

15. Data de confirmació del focus: 2016.10.03

16. Mètodes de diagnòstic usats: IB / WB

17. Centre / s que va realitzar les proves i va donar la conformitat: Centre Nacional de Referència (CNR) per a les EET: Laboratori Central de Veterinària (LCV) d'Algete.

18. Mesures de control adoptades: Destrucció en una planta d'extracció de greixos.

19. Distàncies a altres explotacions receptibles.

20. Origen de la malaltia: Desconegut (investigació en marxa)

21. Observacions: FOCUS 1r. ENTRADA DE MOSTRA EN ALGETE. 2016/002426

 

Per a més informació: http://rasve.magrama.es