Comunicació d'un focus de llengua blava a Sevilla


14 de Octubre de 2016

La Xarxa d'Alerta Sanitària Veterinària del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient del Govern d'Espanya informa d'un focus de "llengua blava" al municipi de Cazalla de la Serra (Sevilla).

D'acord amb el que disposa la Directiva del Consell 82/894 / CEE, relativa a la notificació de les malalties dels animals a la Comunitat i posteriors modificacions, transposada a Espanya pel Reial Decret 617/2007, de 16 de maig, per qual s'estableix la llista de malalties d'animals de declaració obligatòria i es dóna la normativa per a la seva notificació i seguint el model que figura en l'annex II de la mateixa, s'adjunten les dades referides a declaració de LLENGUA BLAVA 2016/3.

Comunicació per al seu coneixement i efectes oportuns:

1. Comunitat Autònoma: ANDALUSIA

2. Província afectada: SEVILLA

3. Municipi afectat: Cazalla de la Serra

4. Malaltia que se sospita i, si escau, tipus de virus: LLENGUA BLAVA

5. serotip / s de la malaltia: 01

6. Data d'aparició del primer malalt o sospitós.

7. Es tracta de focus primari o secundari? primari

8. Nombre de focus. 2016/3

9. Número de referència corresponent al focus.

10. Data de sospita del focus (si es coneix): 2016.08.30

11. Longitud: -5,7992976

12. Latitud: 37,9701874

13. Nombre d'explotacions afectades.

14. Espècies afectades: 1

15. Per cada focus o explotació, especificar les dades per explotació en el cas que hi hagi diverses afectades per un mateix focus, per espècies agrupats en bovins, porcins, ovins, caprins, aus de corral, èquids, peixos, espècies silvestres, altres espècies .

Cens de l'explotació: 979 Cabrum

Nombre d'animals afectats: 0 Cabrum

Nombre d'animals morts: 0 Cabrum

Nombre d'animals sacrificats: 0 Cabrum

Nombre d'animals destruïts: 0 Cabrum

Nombre de canals destruïdes: 0 Cabrum

16. Data de confirmació del focus: 2016.09.13

17. Mètodes de diagnòstic usats: PCR Reacció en cadena de la polimerasa.

18. Centre / s que va realitzar les proves i va donar la conformitat: Laboratori Central de Veterinària d'Algete.

19. Mesures de control adoptades: altres.

20. Distàncies a altres explotacions receptibles.

21. Origen de la malaltia. Desconegut (investigació en marxa)

22. Observacions: Explotació sentinella

 

Per a més informació: http://rasve.magrama.es