La Junta de Govern del COVB defensa la seva honorabilitat davant les acusacions propagades per la candidatura exclosa de les eleccions col·legials


27 de Novembre de 2019

La Junta reafirma el compromís amb la transparència i la lluita contra la corrupció i nega qualsevol vincle amb les presumptes pràctiques irregulars de l’expresident Josep A. Gómez Muro

Destaca també la imparcialitat de la Junta Electoral i defensa la professionalitat dels treballadors del Col·legi.

 

Barcelona, 27 de novembre de 2019. La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) surt al pas per defensar la seva honorabilitat front a les diferents acusacions propagades per la candidatura encapçalada per Joan Mesià durant la campanya per les eleccions del Col·legi, que es troben suspeses cautelarment. La Junta de Govern rebutja les afirmacions fetes durant aquesta campanya per l’equip encapçalat per Joan Mesià, afirmacions que es consideren greument perjudicials per al prestigi de la institució i de la professió.

 

Compromís amb la transparència i lluita contra la corrupció

En primer lloc, la Junta de Govern del COVB recorda que, si avui hi ha un procediment judicial penal obert contra l’antic president i l’antic tresorer, Josep A. Gómez Muro i Jordi Vilà, per presumptes delictes que han ocasionat un greu perjudici econòmic al Col·legi, ha estat únicament gràcies a la determinació i el compromís amb la transparència i la legalitat de l’actual Junta.

Del compromís d’aquesta Junta amb l’ètica i la transparència va sorgir, en el seu moment, la iniciativa de destituir els senyors Gómez i Vilà dels seus càrrecs i també la iniciativa d’interposar la corresponent denuncia davant el Jutjats penals, iniciatives que van ser ratificades en l’assemblea extraordinària de col·legiats celebrada el 6 de setembre de 2018.

 

Cap responsabilitat en els fets investigats

A més, des de la Junta de Govern es recorda que, malgrat el que s’està afirmant des de l’entorn de Joan Mesià, Ricard Parés no ocupava cap càrrec a la Junta de Govern entre l’any 2012 i el juny de 2016, període al qual corresponen els pagaments fraudulents investigats per Hisenda ─per considerar que eren factures falses─ valorats en un milió i mig d’euros.

Ni l’actual Junta ni la candidatura que encapçala Ricard Parés van tenir cap responsabilitat en aquelles conductes presumptament delictives, doncs els pagaments s’efectuaven totalment d’esquenes a la Junta de Govern, com va quedar acreditat a l’esmentada assemblea extraordinària del 6 de setembre de 2018. Des de la Junta de Govern, doncs, es lamenta aquest exercici malintencionat de desinformació, que té la clara voluntat de confondre els col·legiats i les col·legiades.

 

Imparcialitat de la Junta Electoral

Des de l’equip de Joan Mesià també s’ha acusat públicament la Junta Electoral de falta d’imparcialitat i d’haver estat nomenada “a dit”. Es important deixar ben clar que la Junta Electoral es constitueix segons allò que estableixen els estatuts del Col·legi, que van ser aprovats per l’assemblea de col·legiats i per resolució del Departament de Justícia, que els va trobar conformes a la legalitat. Per tant la composició de la Junta Electoral no obeeix a cap decisió arbitrària i la seva actuació durant el procés electoral ha estat totalment independent.

La decisió de la Junta Electoral d’excloure la candidatura de Joan Mesià del procés electoral es va adoptar després del dictamen del Comitè de Deontologia del Col·legi, que va concloure per unanimitat que les eleccions s’han de regir pel principi de respecte mutu i que el to adoptat per aquesta candidatura, mitjançant programa, comunicats i declaracions públiques, perjudicaven greument la imatge del Col·legi i de la professió veterinària.

A més, cal subratllar el fet que la Junta Electoral va proposar en dues ocasions a la candidatura de Mesià, el 30 d’octubre i el 13 de novembre, anul·lar les eleccions si considerava que s’havia sentit perjudicada, proposta que va ser rebutjada, tot i que després ha presentat demanda davant el jutjat contenciós administratiu, que ha acordat la suspensió provisional del procés electoral.

 

Defensa dels professionals del Col·legi

Finalment, s’apunten com especialment desafortunades les afirmacions difoses per la candidatura de Joan Mesià, a través d’un mitjà de comunicació, en què s’acusava el personal del COVB d’estar al servei de la Junta de Govern i de Ricard Parés.

Des de la Junta es vol posar en valor, precisament, l’alt grau de professionalitat, neutralitat i rigor de tots i cadascun dels professionals que treballen al Col·legi, que desenvolupen la seva tasca amb la premissa fonamental d’oferir el millor servei i atenció als col·legiats i col·legiades i amb una gran estima per la professió veterinària.