La comunicació de tinença de farmaciola veterinària al DARPA s’haurà d’efectuar des d’ara per via telemàtica


04 de Setembre de 2019

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) de la Generalitat de Catalunya informa que la comunicació de tinença de farmaciola veterinària s’haurà de fer, a partir d’ara, per via telemàtica al web Comunicació de tinença de farmaciola veterinària

Coincidint amb aquesta destacada novetat en la tramitació, el departament recorda els principals aspectes a tenir en compte en relació a la farmaciola veterinària:

Els veterinaris poden adquirir els medicaments necessaris per a l’exercici de la seva activitat professional, inclosos els gasos medicinals. La venda o subministrament de medicaments veterinaris a aquests professionals, però, la realitzaran exclusivament  les oficines de farmàcia o les comercials detallistes autoritzades, excepte els gasos medicinals, que es podran adquirir directament.

El veterinari, per tant, en l’àmbit del seu exercici professional està autoritzat per tenir, transportar, aplicar, usar o administrar medicaments veterinaris, inclosos els gasos medicinals. També pot cedir aquests medicaments amb destí als animals sota el seu control, sempre i quan això no impliqui activitat comercial.

Els medicaments veterinaris també es poden adquirir per una entitat jurídica, incloses les societats professionals, sempre i quan l’exercici professional es dugui a terme per més d’un veterinari. En aquest sentit, els medicaments seran d’ús exclusiu pel conjunt de veterinaris que formen part en cada moment de la entitat jurídica corresponent.

Els veterinaris o entitats jurídiques que tinguin medicaments veterinaris per al seu exercici professional, inclosos els gasos medicinals, han de presentar una comunicació de tinença de farmaciola veterinària al DARPA. En aquesta comunicació hauran d’especificar, entre altra informació:

    - Dades del veterinari o dels veterinaris en el cas d’entitats jurídiques.

    - Dades de l’activitat que porta a terme el veterinari..

    - Dades de la ubicació de cadascuna de les farmacioles de què disposin, incloses les unitats de clínica ambulant.

Qualsevol canvi en el tipus d’activitat o d’ubicació d’una farmaciola, implicarà una nova comunicació amb les dades actualitzades, que substituirà a l'anterior. En aquest cas, s’indicarà que ja s’havia comunicat una altra farmaciola amb anterioritat.

Qualsevol baixa de tinença de la farmaciola veterinària, ja sigui d’un veterinari o d’una entitat jurídica, s’haurà de comunicar també en un termini màxim d’un mes des d’haver-se produït mitjançant comunicació per correu electrònic a l’adreça medvet.daam@gencat.cat, indicant la data de comunicació i les dades d’identificació del veterinari o de la entitat jurídica.

Els requisits referents a la comunicació per l’adquisició, utilització o cessió de medicaments són els següents:

    - Comunicar la tinença de la seva farmaciola veterinària.

    - Justificar la tinença d’aquests medicaments mitjançant l’albarà de compra, on ha de constar el nom del veterinari, així com nª i província de col·legiació.

    - Portar un registre de cada entrada i ús o cessió dels medicaments subjectes a prescripció veterinària.

    - Expedir i entregar una recepta veterinària amb destí al propietari o responsable dels animals, en els casos que així ho indica la normativa vigent.

    - Aplicar o administrar els medicaments directament o sota la seva responsabilitat.

Aquesta comunicació és independent del dipòsit de medicaments d’ús hospitalari que atorga el Departament de Salut per tal de que els centres veterinaris puguin disposar de medicaments d’ús humà.

La informació completa es pot consultar en aquest enllaç:

Farmaciola