Comunicat recordatori del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya sobre l’expedició de passaports


01 de Agost de 2019

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha emès un comunicat al voltant de l’expedició de passaports, en què es recorda als professionals que, segons indicacions de la Generalitat de Catalunya, no es poden expedir passaports per animals a noms de persones jurídiques, sinó que aquests han de ser expedits a nom de l'usuari, persona física, que tingui la seva possessió. Si no es fes d'aquesta manera, la persona que viatja amb l'animal en aquell moment, es podria trobar amb problemes, en el cas que li demanin la documentació.

Segons s’especifica des de la Generalitat, per als moviments dins la UE els propis Reglaments (REGLAMENTO (UE) Nº 576/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de junio de 2013, i el REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 577/2013 DE LA COMISIÓN de 28 de junio de 2013) estableixen en les seves definicions que el propietari ha de ser una persona física. Per tant, el criteri d'expedició dels passaports ha de ser el següent atenent a dos possibles situacions:

Quan l'animal porti un xip ja inscrit a nom de una persona jurídica i ara el seu usuari necessiti un passaport, el veterinari haurà d'expedir el passaport a nom de qui sigui l'usuari (posseïdor) d'aquesta mascota.  Si en el futur hi ha un nou usuari, caldrà nou passaport.

En cas que es facin les dues coses en el mateix moment, implantació i registre del xip i expedició del passaport, el xip es registrarà a nom del seu propietari, la persona jurídica, i el passaport s'expedirà a nom del seu usuari (posseïdor). Si en el futur hi ha un nou usuari, caldrà també nou passaport.

Els anteriors criteris seran aplicables als microxips de les mascotes registrades a noms de qualsevol persona jurídica (empreses), i atès que el passaport ha d'estar expedit a nom d'una persona física, el passaport s'haurà d'expedir sempre a nom del posseïdor que tingui la mascota en aquell moment, i si aquest canvia caldrà fer un nou passaport.

Enllaç al COMUNICAT.