El COVB convoca una nova edició de les seves beques i ajuts als col·legiats per un import global de 18.000 euros


31 de Juliol de 2019

La Junta de Govern del COVB ha obert el període de sol·licitud dels ajuts als seus col·legiats per a les despeses d’inscripció en cursos i congressos de veterinària realitzats a l’Estat durant l’any passat, amb una dotació global de 9.000 euros.

Tal i com s’especifica en les bases de la convocatòria, l’import de cada ajut no podrà superar el 50% del cost de la inscripció i serà proporcional al nombre de sol·licituds presentades fins a esgotar l’import total dels ajuts.

Les persones sol·licitants han de portar com a mínim un any col·legiades, han d’haver finalitzat els estudis de Veterinària en els darrers cinc anys o bé trobar-se en situació d’atur i, en aquest últim cas, presentar la corresponent resolució afirmativa de l’INEM. Només es podrà presentar una única sol·licitud d’ajut per persona.

Termini per sol·licitar les Beques Ramon Turró 
El COVB també ha obert una nova edició de les seves Beques Ramon Turró. En aquest cas, la convocatòria proposa optar a una de les tres beques proposades, dotades amb un màxim de 3.000 euros cadascuna. Amb aquestes beques, el COVB incentiva i facilita tant la millora del coneixement d’altres llengües com l’establiment de relacions i l’intercanvi de coneixements entre professionals de diferents indrets..

L’objectiu de les Beques Ramon Turró, destinades a col·legiats que s’hagin graduat en els últims quatre anys i amb una antiguitat mínima d’un any com a membres del COVB, és facilitar-los l’ampliació de la formació teòrica i pràctica en entitats de reconegut prestigi a l’exterior. Es poden sol·licitar per ampliar coneixements en els sectors de la clínica de petits animals i animals exòtics, dels grans animals, d’èquids, de la higiene alimentària i de la investigació veterinària.

Informació i presentació de sol·licituds 
Tant les sol·licituds per accedir als ajuts de cursos i congressos com per optar a les Beques Ramon Turró, es podran presentar fins el proper dia d’octubre de 2019.

 

Per més informació, es pot contactar a l’adreça depformacio@covb.cat o al telèfon 932112466.

Convocatòria per als ajuts dels cursos i congressos

Bases de les Beques Ramon Turró

Document per a la sol·licitud dels ajuts

Document per a la sol·licitud de les beques