El COVB aprova inicialment i treu a exposició pública el nou Codi Ètic i de Conducta de la seva Junta de Govern


30 de Juliol de 2019

El passat 23 de juliol, la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB), va aprovar inicialment el Projecte de Codi d’Ètica i Conducta. Ara, aquest projecte estarà en període d’exposició pública fins el proper 30 de setembre, per tal que les persones col·legiades puguin examinar-lo i presentar-hi les al·legacions, els suggeriments o les esmenes que considerin oportuns.

El document es pot consultar íntegrament AQUÍ.

 

Ètica i transparència en la gestió del COVB

Segons estableix el nou Codi d’Ètica i Conducta que regirà la Junta de Govern del COVB, els seus membres restaran sotmesos a les disposicions establertes en la normativa de transparència, accés a la informació pública i bon govern i no podran desenvolupar per al Col·legi cap activitat remunerada durant el seu mandat.

Pel que fa a la transparència, el COVB haurà de desenvolupar les seves accions de manera transparent, oferint la deguda informació de manera proactiva, útil, veraç, actualitzada i comprensible i, sempre que sigui possible, en formats oberts i reutilitzables. Els membres de la Junta de Govern hauran de garantir la implantació efectiva i promoure la millora i l’aprofundiment en les condicions de transparència de les seves activitats. Per això, entre altres aspectes, la seva agenda institucional serà pública i inclourà tots els actes i reunions que siguin de rellevància. Així mateix serà pública tota la informació que tingui a veure amb la gestió econòmica, financera i organitzativa de la corporació i se’n publicarà l’organigrama.

El nou Codi vetllarà també per evitar conflictes d’interessos en els membres de la Junta, és a dir, que la concurrència d’interessos col·legials i privats afectin negativament l’exercici independent, objectiu, imparcial i honest de les seves funcions al COVB. El document, amb aquest objectiu, especifica exactament quins casos seran considerats un conflicte d’interessos.

Els membres de la Junta de Govern i el personal o col·laboradors tampoc podran donar o acceptar regals o obsequis en el desenvolupament de la seva activitat professional, tret que siguin de valor econòmic irrellevant o simbòlic, responguin a signes de cortesia o a atencions comercials usuals i no estiguin prohibits per la llei o les pràctiques comercials o institucionals generalment acceptades. Tampoc podran donar ni rebre qualsevol forma de suborn o comissió ni rebre, a títol personal, diners de clients o proveïdors, ni tan sols en forma de préstec o bestreta.

En el capítol de les contractacions, el COVB establirà unes normes de gestió de la qualitat, transparència i control de tots els processos, amb l’objectiu de possibilitar el normal funcionament del Col·legi i de prestar serveis al col·legiat. Així doncs, quedaran perfectament definits i regulats els procediment i requisits necessaris per al pagament de béns i serveis, per a la selecció de col·laboradors i proveïdors, per a la contractació de professionals i tècnics puntuals o estables, per a la realització d’inversions o per a l’execució d’obres de millora o manteniment, entre d’altres.

Finalment, el Projecte de Codi d’Ètica i Conducta del COVB regularà les despeses de representació, que es durà a terme per una única persona designada a l’efecte. En aquest cas, el codi especifica fins i tot com s’hauran de fer els desplaçaments i els allotjaments, així com els imports que percebran els membres de la Junta per assistència a reunions i tasques de representació.

Aquest document, en conclusió, regula tots els aspectes referents a la gestió del COVB i establirà els mecanismes de control que en garanteixin una gestió i un funcionament perfectament transparent i que compleixi estrictament la legalitat vigent.