Anunci del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) d’aprovació inicial del projecte de codi d’ètica i conducta de la Junta de Govern del COVB


26 de Juliol de 2019

La Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 23 de juliol de 2.019, va adoptar, entre d’altres, els següents Acords:

Primer.- APROVAR INICIALMENT el Projecte de Codi d’Ètica i Conducta de la Junta de Govern del COVB previst als articles 54 i 55 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, segons el text que s’adjunta als presents acords.

Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text de l’esmentat Projecte fins el dia 30 de setembre de 2019, a fi que les persones col·legiades puguin examinar-lo i presentar les al·legacions, els suggeriments o les esmenes que considerin convenients.

A tal efecte, l’anunci s’enviarà per correu electrònic a les persones col·legiades, es publicarà al tauler d’anuncis i al Web del COVB, www.covb.cat. El text es podrà consultar al Web i a la Secretaria del Col·legi.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, a Barcelona el dia 24 de juliol de 2019.

Íñigo Lyon i Magriñá
Secretari de la Junta de Govern

 

document adjunt
Proposta Codi Ètica