Servei d'atenció de queixes

COMITÈ DE DEONTOLOGIA

El COVB compta amb un Comitè de Deontologia que té com a objectiu vetllar per la bona praxi i ètica professional i protegir els interessos dels usuaris de la medicina veterinària.

El Comitè analitza les denúncies rebudes i, en cas necessari, proposa un protocol d'actuació amb les recomanacions professionals a tenir en compte davant d'una determinada situació clínica.

Les seves actuacions es regeixen pels Estatuts del COVB (DOGC de 23/11/2009), per les Normes Deontològiques Comuns a la Professió Veterinària Catalana aprovades pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i la normativa reguladora de la professió veterinària i l'administrativa d'aplicació. Està constituït per 10 veterinaris col·legiats i dos suplents.