Com posar una reclamació

 

En cas que un usuari/a de serveis de medicina veterinària vulgui posar una denúncia a un veterinari col·legiat, la reclamació s'ha de presentar per escrit i en ella han de constar les següents dades:

- Nom, cognoms, fotocopia del D.N.I., firma, adreça completa, telèfon del denunciant o denunciants, correu electrònic i fotocòpia de la cartilla sanitària de l'animal.

- Sempre que sigui possible, detallar les dades d’identificació de la persona que pogués ser responsable de la infracció.

- Descripció detallada dels fets que originen la denúncia amb la data de la comissió dels fets acompanyant fotocòpia. 

 

Model de document de queixa

 

La documentació s’ha adreçar a:

Comitè de Deontologia

Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona

Av. República Argentina, 25

08023 Barcelona