Informació sobre mascotes

IDENTIFICACIÓ

La identificació dels animals de companyia és obligatòria a Catalunya des de l'any 1994. Actualment es realitza mitjançant la implantació d'un sistema electrònic anomenat microxip. Es tracta d'un acte quirúrgic que només pot realitzar un veterinari col·legiat en unes condicions higièniques i sanitàries adients.

El microxip permet incorporar en el Registre d'Identificació d'Animals de Companyia de Catalunya (AIAC) les dades del propietari i de l'animal. Gràcies a aquest fet, es pot localitzar un animal que s'ha perdut o bé un animal que s'ha trobat. Per tal que aquest servei sigui eficaç i ràpid, cal que els propietaris notifiquin qualsevol modificació de les seves dades fins a la mort de l'animal. En cas de pèrdua d'un animal identificat és necessari comunicar-ho trucant al 93.418.92.94 o al 902.17.04.01.

Per a més informació, podeu accedir al web del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (www.veterinaris.cat).

 

 

Document de modificació de dades

Serveix per la tramitació de canvis de domicili, modificacions de telèfons i altres modificacions, i baixa de l’animal.

Dos situacions possibles:

  1. Si qui comunica és el propietari, és obligatori adjuntar fotocòpia del seu DNI i la seva firma.
  2. Si qui comunica és el veterinari, cal que s’identifiqui obligatòriament en l’apartat inferior de “veterinari” i el signi junt amb el propietari. No caldrà aportar copia del DNI del propietari. Excepcionalment, quan no sigui possible obtenir la signatura del propietari, es podran fer els canvis, modificacions i baixes sota la responsabilitat del veterinari signant.

 

Descarregar (pdf)


 

Petició de 2ª targeta

Mitjançant aquest document es pot demanar un DUPLICAT de la targeta de l’animal identificat que el propietari podrà demanar en qualsevol clínica veterinària. El propietari, un cop realitzat el pagament dels 3 €, cost del duplicat, enviarà per correu postal o per correu electrònic a aiac@veterinaris.cat el document de duplicat signat, adjuntant el comprovant de l’ingrés bancari.

A més a més sol·licitant el duplicat de targeta, el propietari rebrà la targeta de l’AIAC juntament amb la placa QR que haurà de ser activada per la clínica veterinària.

 

Descarregar (pdf)


 

Document de declaració jurada / responsable

Aquest document permetrà resoldre de forma àgil casos de canvis de propietari en que el propietari anterior inscrit a l’AIAC, no pot signar per qualsevol motiu, i aquells casos de registre a l'AIAC, de microxips que estan inscrits al REIAC, i dels que tampoc era possible adjuntar el document de cessió de l'animal.

En el nou Reglament de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC), aprovat el passat dia 18 de juliol de 2013, s’introdueix com a novetat destacada la figura del “POSSEÏDOR”, a més de la del “PROPIETARI” de l’animal.

La possessió d'un animal és una qüestió de fet i la simple presència d'una persona (el "posseïdor") en un centre veterinari amb un animal és un fet revelador d'aquesta possessió que, en principi, constitueix una aparença de bon dret.

Aquesta nova figura permetrà solucionar de forma àgil aquells casos en què el propietari anterior inscrit no pot signar per qualsevol motiu (fonamentalment perquè ha mort o bé, simplement, perquè no pot fer-ho en aquest moment), i el nou o actual " posseïdor "de l'animal manifesta la seva voluntat de voler donar-lo d'alta al seu nom a l'AIAC. Atès que aquesta alta no implicarà que passi a ser l'amo si en realitat no ho és (que la seva possessió sigui lícita o no, és una qüestió que, en tot cas, han de resoldre els tribunals), sinó que simplement constarà com "posseïdor” de l'animal en aquest moment, n'hi haurà prou que subscrigui una declaració jurada/responsable, perquè es pugui fer el canvi de nom a favor seu.

El document model de declaració jurada/responsable és un document que té quatre exemplars que són (1) per l’AIAC, (2) pel veterinari, (3) pel propietari/posseïdor, i (4) recomanacions per a una tinença responsable pel propietari/posseïdor.

La declaració jurada/responsable es podrà utilitzar en dos situacions:

1.       Per tramitar un canvi de propietari/posseïdor, en qualsevol situació en que el propietari inscrit en AIAC, no pugui signar.

2.       Per inscriure a l’AIAC, un microxip que figura registrat en REIAC.

Es tracta d’un DOCUMENT que és un PDF amb formulari, que es podrà omplir directament i imprimir ja complimentat.

Adjunt trobareu el model i també un document amb les instruccions d’ús.

 

Document de Traspàs de microxip a l'AIAC

Serveix per donar d’alta a l’AIAC un microxip que està registrat en una de les comunitats que formen part del REIAC.

Per la tramitació d’una sol·licitud de traspàs d’un microxip que ja figura inscrit en el REIAC caldrà adjuntar la següent documentació:

  1. Si el propietari que es vol inscriure a l’AIAC és el mateix que el que figura registrat a l’arxiu de procedència: Fotocòpia del document acreditatiu del registre en l’arxiu d’origen REIAC,  i la seva firma en el document de traspàs de microxip REIAC.
  2. Si el propietari que es vol inscriure a l’AIAC és diferent que el que figura registrat a l’arxiu de procedència: Fotocòpia del document acreditatiu del registre en l’arxiu d’origen REIAC i l’original del document que acrediti aquesta cessió de l’animal, que estarà degudament signat pels dos propietaris: pel antic i pel nou propietari. Caldrà també aportar al veterinari que demani el traspàs a l’AIAC fotocòpia dels DNI de tots dos propietaris. Finalment tant el veterinari com el nou propietari hauran de signar aquest document de Traspàs de microxip REIAC.

Tota aquesta documentació s’enviarà per correu a l’AIAC.

Si voleu comprovar si un xip està registrat al REIAC, i per tant conèixer l’arxiu de procedència, podeu accedir a la pàgina del REIAC: www.reiac.es