Recull normativa COVID-19

En aquest apartat trobareu algunes de les darreres publicacions de normativa sobre el COVID-19 de la Generalitat de Catalunya i del Govern d'Espanya

 

Generalitat de Catalunya

DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790135.pdf

L’article 9 modifica la gestió dels residus sanitaris de risc procedents de l'activitat assistencial en pacients diagnosticats o sospitosos de de patir el Covid19.

L’article 14 suspèn els terminis de presentació i ingrés de tributs 

en l'àmbit d'aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits s'estableix la suspensió de la presentació d'autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l'estat d'alarma establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19.

 

RESOLUCIÓ SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084B/1789168.pdf

 

 

Govern d'Espanya 

Drets de les persones consumidores i usuàries davant la situació provocada pel COVID-19.

http://www.covb.cat/pdf/2020/coronavirus/2020-04 -02-derechos-consumidores-covid-19.pdf

 

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf

Aquesta norma que s’aplica a les persones assalariades i no als professionals (no assalariats), permet els desplaçament d'aquelles persones assalariades que prestin un seguit d'activitats essencials que inclou els serveis veterinaris, estableix un model de declaració responsable en el que s’indica que la persona treballadora que el duu pot continuar desplaçant-se al seu lloc de treball.

Els i les veterinàries per compte aliena podeu demanar a la vostra empresa que us lliuri aquesta certificació, que us adjuntem en català.

 

Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, pel que es regula un permís retribuït recuperable per les persones treballadores per compte aliena que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf

L'activitat de centre o clínica veterinària segueix sent essencial. Aquesta declaració confirma la importància de la nostra activitat al mateix temps que ens obliga a mantenir el nostre compromís amb la societat, amb la salut i seguretat alimentària, amb la dels animals i mascotes que tractem i, en general, amb tots els nostres clients a hores d'ara tan excepcionals.

Per aquesta raó en el que es refereix a la nostra activitat a partir del 30 de març, data d'inici de les noves mesures de Govern, la nostra situació no ha variat: els centres i clíniques veterinàries poden seguir oberts a el públic (sense perjudici que, pels motius indicats en el nostre anterior comunicat de 25 de març, els seus titulars hagin decidit tancar-los temporalment o reduir els seus serveis o horaris per contribuir a la reducció dels contagis de l'COVID-19 i per protegir els seus empleats).

Igualment podran continuar les seves activitats laborals dels veterinaris que treballen per a empreses que participen en la cadena de proveïment d'aliments i productes de primera necessitat per a garantir la protecció de la salut dels consumidors.

 

Ordre TMA/279/2020,de 24 de març, per la que s’estableixen mesures en matèria de transport d’animals.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4029.pdf

Aquesta norma estableix un seguit de mesures per facilitar el transport de mercaderies a tot l’Estat i permetre abastir a la població.

Entre d’altres mesures de simplificació dels requisits pel transport dels animals, la norma augmenta el temps de les autoritzacions dels transportistes i dels mitjans de transport i elimina el temps de descans de la normativa de protecció dels animals en el transport.

 

 

Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf

Aquesta nova norma introdueix modificacions al Reial Decret aprovat el dia 14 de març de 2020 que va declarar l’estat d’alarma, per reforçar la protecció de la salut pública i assegurar el funcionament dels serveis públics essencials.

Destaquen les següents novetats:

La circulació per les vies públiques per causa justificada s’ha de fer individualment, excepte que s’acompanyi una persona discapacitada, menor, major o altra causa justificada.

Es reconeix expressament que els centres i clíniques veterinàries poden obrir al públic.

Exclou la obertura al públic de les perruqueries.

 

Ordre INT/226/2020, de 15 de març, per la que s’estableixen criteris d’actuació per les Forces i Cossos de Seguretat en relació amb el RD 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3694.pdf

Estableix determinats criteris per l’actuació de les Forces Armades i Cossos de Seguretat i restringeix la lliure circulació i en transports limitant-la a les següents activitats:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a centres sanitaris.

c) Desplaçament al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.

d) Retorn a la residència habitual.

e) Assistència i cura a persones grans, menors, depenents, persones amb discapacitat o especialment vulnerables.

f) Desplaçaments a entitats financeres.

g) Per causa de força major o situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat d’anàloga natura degudament justificada.

Finalment, estableix Mesures de suport a les autoritats sanitàries i a les seves decisions per assegurar el subministrament de béns i serveis necessaris per a la protecció de la salut pública: preveu que el ministre de Sanitat pot donar ordres per assegurar el proveïment del mercat i el funcionament dels serveis dels centres de producció afectats pel desproveïment de productes necessaris per a la protecció de la salut pública, així com intervenir i ocupar transitòriament indústries, fàbriques, tallers , explotacions o locals de qualsevol naturalesa, inclosos els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada, així com la indústria farmacèutica, i practicar requises temporals de tot tipus de béns i imposar prestacions personals obligatòries, en aquells casos en què resulti necessari per a la adequada protecció de la salut pública, en el context d'aquesta crisi sanitària.

 

Ordre SND/234/2020, de 15 de març, sobre adopció de disposicions i mesures de contenció i remissió d’informació al Ministeri de Sanitat davant la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf

L’apartat Tercer d’aquesta Ordre del Ministeri de Sanitat obliga les Comunitats Autònomes (CCAA) a comunicar en el termini de tres dies al Ministeri de Sanitat les disposicions i mesures de contenció del COVID-19 al Ministeri de Sanitat en tres àmbits:

a)      Limitació a la llibertat de circulació de les persones.

b)      Establiments, equipaments i activitats d’obertura al públic que s’hagués suspès o condicionat.

c)      Assegurament del proveïment de productes necessaris per la protecció de la salut pública.

Per donar compliment a l’apartat c) les CCAA han de comunicar els recursos materials de què disposen de: mascaretes (quirúrgiques i de protecció), kits PCR, hisopos, ulleres de protecció, guants de nitrilo, bates, etc...

 

Ordre SND/233/2020, de 15 de març, per la que s’adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf

Aquesta norma declara la obligació d’informar a les persones jurídiques (empreses) ubicades a Espanya que fabriquen o importen o que tenen la capacitat per produir productes de protecció o detecció del COVID-19, com ara mascaretes, kits PCR, solucions hidroalcohòliques o d’altres. Adjuntem la norma esmentada.

 

Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la que s’adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

Estableix un seguit de mesures excepcionals per ampliar el nombre de personal sanitari de l’àmbit de la Medicina i la Infermeria com ara la reincorporació de facultatius en situació de jubilació, la contractació d’estudiants d’aquestes carreres universitàries o l’establiment dels torns.

Així mateix, la Disposició Novena estableix que les autoritats sanitàries competents de cada Comunitat Autònoma podran habilitar espais per ús sanitari en locals públics o privats que reuneixin les condicions necessàries per prestar atenció sanitària, ja sigui en règim de e consulta o d’hospitalització.

 

REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARZO, PEL QUE ES DECLARA L’ESTAT D’ALARMA PER LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISIS SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf

La declaració de l’estat d’alarma afecta a tot el territori nacional durant 15 dies naturals.

Estableix restriccions de la llibertat de circulació de les persones, que mentre duri l’estat d’alarma únicament podran circular per les vies d’us públic per la realització de les següents activitats:

-           Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat

-          Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris

-          Desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial.

-          Retorn al lloc de residència habitual

-          Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

-           Desplaçaments a entitats financeres i d’assegurances.

-          Per causa de força major o situació de necessitat.

-          Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi a persona amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Es recorda que l’article 24 de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública reconeix als centres veterinaris com a centres col·laboradors en programes de salut pública.

Per altra banda, l’article 10 determina que poden continuar oberts al públic els locals i establiments minoristes d’animals de companyia.

Es suspèn l’obertura al públic de locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments d’alimentació, begudes, productes i bens de primera necessitat, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies. Se suspèn qualsevol altra activitat o establiment que a judici de l’autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.

La permanència en els establiments comercials no suspesos serà l’estrictament necessària perquè els consumidors adquireixin aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis establiments. En tot cas s’evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguin la distància de seguretat d’almenys un metre per evitar possibles contagis

 

Avança algunes mesures en l’àmbit laboral:

Considera excepcionalment com una situació assimilada a accident treball els períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores com a conseqüència del virus COVID-19. La durada d’aquesta prestació excepcional vindrà determinada pel comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta. La competència d’expedir la baixa i l’alta el del Servei Públic de Salut corresponent.

 

Avança algunes mesures en l’àmbit fiscal:

 Ajorna l’ingrés del deute tributari corresponent a les declaracions-liquidacions i autoliquidacions de les quals el termini d’ingrés i presentació finalitza entre el 13 de març i el 20 de maig de 2020. És necessari per la concessió de l’ajornament que el deutor sigui una persona o entitat amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 € a l’any 2019. Les condicions de l’ajornament són les següents: a) el termini serà de sis mesos; b) no es meritaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament.