NORMATIVA COL·LEGIAL

 

Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les professions titulades i dels Col·legis Professionals.  DESCARREGAR ARXIU PDF

 

RESOLUCIÓ JUS/3008/2015, de 17 de desembre, per la qual s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, publicats al DOGC de 05.01.2016.  DESCARREGAR ARXIU PDF

 

Reglament per a l’exercici professional en clínica d’animals de companyia aprovat per l’Assemblea General de Presidents d’11 de juliol de 2015 del Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya.  DESCARREGAR REGLAMENT PDF DESCARREGAR ANNEX 1 PDF DESCARREGAR ANNEX 2 PDF

 

Reglament de creació i funcionament del Comitè de Protecció dels Animals del COVB de 29 de juny de 2011.  DESCARREGAR ARXIU PDF

 

RESOLUCIÓ JUS/1888/2008, de 10 de juny, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament de constitució i funcionament del Registre de Societats Professionals del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.  DESCARREGAR ARXIU PDF

 

Normes Deontològiques Comuns de la Professió Veterinària Catalana del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya de 27 de maig de 2002.  DESCARREGAR ARXIU PDF

 

Codi Deontològic per l’exercici de la professió Veterinària aprovat per l’Assemblea General del Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya de 15 de desembre de 2018  DESCARREGAR ARXIU PDF