"Més d’un segle defensant la professió"

MISSIÓ, VALORS I HISTÒRIA

La primera associació veterinària de la província de Barcelona es va fundar l’any 1900 promoguda per la revista La Veterinària Catalana. Aquesta va representar l’embrió de l’actual COVB fundat el 1904, quan el Reial Decret de la Instrucció General de la Salut Pública va autoritzar la constitució de col•legis oficials mèdics, farmacèutics i veterinaris. El primer president del Col•legi de Barcelona va ser Manuel Martínez, qui va cedir el lloc al científic i filòsof Ramon Turró quatre anys més tard. El primer local social es va situar al primer pis del número 22 del carrer de Tallers.

Un segle més tard el COVB s'ha convertit en una institució plena i representativa de la professió veterinària a la província de Barcelona, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat pel compliment dels seus fins.

LEGALITAT

ÈTICA

INVESTIGACIÓ

REPRESENTACIÓ

COL·LABORACIÓ

L'ordenació de la professió veterinària dins del seu marc legal, en benefici de la societat i dels interessos generals, tot respectant les normes de la lliure competència.

El control i vigilància de l’exercici de la professió veterinària facilitant el coneixement i compliment de la ètica professional i les normes deontològiques que li són pròpies, així com vetllar pel nivell de qualitat de les prestacions professionals dels col•legiats i col·legiades.

Promoure la formació i el perfeccionament professional, fomentant la investigació, el desenvolupament i la innovació científica i tecnològica.

Defendre els interessos professionals dels col•legiats i col•legiades i exercir la representació exclusiva de l’exercici de la professió.

Col·laborar amb els poders públics en el consens de la salut de les persones i animals, millorant la regulació en matèria de ramaderia i ordenació del sector ramader i alimentari, des de la fase de producció fins al consum.