"El suport i els coneixements dels comitès assessors"

COMITÈS ASSESSORS

COMITÈ DE CLÍNIQUES DE PETITS ANIMALS

COMITÈ DE DEONTOLOGIA

COMITÈ DE VETERINARIS PER A LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS

COMITÈ D'ASSUMPTES TAURINS

COMITÈ DE CLÍNIQUES DE PETITS ANIMALS

Els membres d'aquest comitè assessor tenen com a objectiu principal vetllar pel compliment del reglament per a l'exercici de la Clínica de Petits Animals a la província de Barcelona.

MEMBRES DEL COMITÈ:

 • Íñigo Lyon Magriñá
 • Manel Oms Pueyo
 • Hèctor Casas Escribano
 • Sílvia Serdà Cabré
 • Mª Soledad de Irala Indart

REGLAMENT DEL COMITÈ DE CLÍNIQUES DE PETITS ANIMALS:

COMITÈ DE DEONTOLOGIA

L'objectiu fonamental d'aquest comitè és elevar el prestigi de la professió i mantenir-lo en el grau de dignitat més alt, així com protegir els interessos del/es usurari/es de la medicina veterinària. Les seves actuacions es regeixen pels Estatuts del COVB (DOGC de 23/11/2009), per les Normes Deontològiques Comuns a la Professió Veterinària Catalana aprovades pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i la normativa reguladora de la professió veterinària i l'administrativa d'aplicació.

MEMBRES DEL COMITÈ:

 • Luisa Amoribieta López
 • Esther Fernández Plana
 • Jordi Serratosa Vilageliu
 • Martí Pumarola Batlle
 • Noemí Galí Hernández
 • Isidre Otero San Mauricio
 • Marta Arboix Baltà
 • Òscar Ortega Benito
 • Joaquim López-Grado Padreny
 • Anna Magdalena Bertó Garcia

NORMES DEONTÒLOGIQUES:

COMITÈ DE VETERINARIS PER A LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS

Aquesta comissió té com a funció principal l'assessorament en totes aquelles matèries relacionades amb la protecció dels animals de companyia, afavorint conductes més cíviques i potenciant una tinença responsable dels animals. La importància que han adquirit els drets dels animals i l'especialització i constant avenç de la ciència veterinària fan necessari posar els coneixements que ens proporcionen els nostres estudis en salut i benestar animal a l'abast de la protecció d'aquests animals.

MEMBRES DEL COMITÈ:

 • Jaume Fatjó (President)
 • Helena Arce
 • Anna Ortuño
 • Laura Almarcha
 • Lourdes Farré
 • Esther Fernández
 • Aurora Alba

REGLAMENT DEL COMITÈ DE VETERINARIS PER A LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS:

DESCARREGAR ARXIU PDF

 

 

 

 

 


 

COMITÈ D'ASSUMPTES TAURINS

L'objectiu d'aquest comitè és vetllar per l'actuació correcta i professional dels membres del COVB que desenvolupin la seva activitat dins d'aquest camp. Al mateix temps, la comissió atendrà totes les necessitats que puguin manifestar aquests professionals.

MEMBRES DEL COMITÈ:

 • Alfredo Sáenz Hernaiz
 • Pere Balfagón Esteban
 • Javier de Benito Langa
 • Jaume Avellaneda Artigas
 • Oriol Brutau Izquierdo
 • Elisabet Rodríguez González
 • Guadalupe Rodríguez García

REGLAMENT DEL COMITÈ D'ASSUMPTES TAURINS: