EL MEU CURRÍCULUM

En aquest document trobareu idees i instruccions que us seran útils a l'hora d'escriure el vostre currículum vitae per adreçar-lo a una empresa, i alguns exemples que us guiaran en els continguts.

Un bon currículum, complementat amb la carta de presentació, és una eina molt important per presentar la vostra candidatura a un lloc de treball en una empresa del vostre sector (autocandidatura), i per respondre a un anunci d’oferta de feina.

Després de la publicació d’una oferta de feina, la primera notícia que rep una empresa d'una persona candidata és la carta de presentació i el currículum.

El currículum és un document que conté la informació personal i professional necessària sobre la persona candidata, on es destaca tot allò positiu i valuós de la seva experiència. L'objectiu del currículum és obtenir una entrevista personal.

Les estadístiques mostren que el 75% de les candidatures són descartades pel currículum abans d'arribar a la fase de l'entrevista, de manera que el currículum es converteix en l’eina publicitària de qui busca una ocupació i, per tant, és un document molt important que s'ha de cuidar especialment.

 

CONTINGUT DEL CURRÍCULUM

L'estructura bàsica d'un currículum vitae és comuna a tots els formats, les diferències es troben en l'ordenació dels elements que el componen:

Dades personals: el nom, els cognoms, l'adreça, el telèfon (particular i mòbil) i l'adreça electrònica. En aquest apartat es poden incloure, però no és imprescindible segons els casos, el lloc i data de naixement, la nacionalitat, el DNI.

Estudis realitzats: ha de contenir les dates en què s'han realitzat els estudis, la titulació obtinguda i el centre en el qual s'han cursat.

Aquest apartat és molt important per a les persones que busquen la seva primera feina; En aquest cas, si la mitjana de les notes obtingudes és rellevant, cal fer-ho constar.

Altres estudis: a més dels estudis reglats i reconeguts oficialment, és possible que s'hagin cursat estudis complementaris. Si és així, cal especificar-los.

Idiomes: cal indicar l'idioma i el nivell aconseguit. Els materns, n'hi ha prou amb especificar-los.

Informàtica: programes que es dominen i entorn que se sap emprar ( PC i/o MAC). També és important especificar els coneixements que es tenen d'Internet.

Experiència professional: ha de proporcionar informació sobre:

- Empreses i sectors en els quals s'ha treballat anteriorment.

- Funcions i responsabilitats assumides.

- Període de temps en què s'ha treballat en cadascuna d’aquestes.
 

És interessant que destaqueu especialment en aquest apartat aquella experiència que és rellevant per a l'oferta de feina a la qual us presenteu.

Altres dades d'interès: és un apartat on es poden especificar diferents aspectes que poden reforçar definitivament el currículum professional: aficions, referències, capacitacions personals, etc.
No és un apartat obligatori ni necessari si l'empresa no ho indica.

 

PERSONALITZAR EL CURRÍCULUM

No hi ha un model únic de currículum. Perquè el vostre currículum sigui efectiu, adapteu-lo per a cada oferta tenint en compte la trajectòria formativa i professional i els detalls de l'oferta concreta del lloc de treball.

Podeu canviar l'ordre dels blocs o apartats, sí així aconseguiu més eficàcia en el currículum. Per exemple, podeu posar l'experiència abans que la formació, en el cas en què considereu que per a un determinat lloc de treball la vostra experiència és més important que els estudis realitzats.

Us presentem a continuació quatre tipus de currículum, per tal que trieu el que millor s'adapta a la vostra situació actual, pensant sempre en el lloc de treball al qual voleu accedir.

1.     Cronològic ascendent: si teniu poca experiència, ordeneu les dates per ordre cronològic, de manera que destaqui l'evolució positiva.

2.     Cronològic descendent: ordeneu les dates començant per la més recent fins a la primera, si la vostra experiència és llarga o si voleu trobar feina en allò que heu realitzat recentment.

3.     Funcional: ordeneu les dades del currículum en funció de les àrees professionals si heu treballat en dos sectors o més que semblin diferents o que no tinguin una clara relació entre ells.

4.     Europeu: especialment indicat si desitgeu sol•licitar una feina a la Unió Europea.

 

FEU EL VOSTRE PROPI CURRÍCULUM

El SOC us proporciona una eina per ajudar-vos a redactar el vostre currículum de manera senzilla (en 5 passos) i ràpida (30 minuts). En finalitzar, el podreu desar al vostre ordinador, modificar-lo i editar-lo amb un editor de textos.

També podreu enviar-lo directament per correu electrònic.

- Utilitzeu l'eina per escriure el vostre cv en català.

 

LA CARTA DE PRESENTACIÓ

Aquí trobareu idees i instruccions que us seran útils a l’hora d’escriure una carta de presentació, així com alguns exemples en funció que sigui una carta de resposta a una oferta concreta o una carta d’auto candidatura.

Si és important redactar un bon currículum, no ho és menys acompanyar-lo d’una bona carta de presentació que de forma esquemàtica situï el seleccionador en relació amb el lloc de treball al qual optem. És convenient destacar els aspectes més rellevants de la vostra experiència o formació per al càrrec que us interessa.

Per redactar una carta en resposta a un anunci:

- Llegiu atentament l'anunci o l’oferta de feina.

- Analitzeu les necessitats de l'empresa. Quin tipus de professional estan buscant?

- Feu una carta a mida: seleccioneu els aspectes del currículum que convé destacar per suscitar l'interès en funció de les necessitats de l'empresa que realitza l'oferta.

Per redactar una carta que serà enviada per iniciativa pròpia (autocandidatura): S’utilitza quan s'envia per iniciativa pròpia el currículum a una empresa perquè el tinguin en compte en el moment en què sorgeixi una vacant o es creï un nou lloc de treball.

- Procureu aconseguir el màxim d'informació sobre l'empresa i les seves necessitats.

- Trobeu un motiu per demostrar el vostre interès per col·laborar amb ells.

- Seleccioneu els aspectes del currículum que us interessa oferir a l'empresa perquè sabeu que els valoraran positivament.

 

ON PUC TROBAR FEINA?

Aquest document fa referència a qui són els intermediaris del mercat laboral i quines vies podem utilitzar per accedir a les ofertes de feina. És bo utilitzar diverses vies d'accés a l'ocupació, però sobretot cal utilitzar aquella que és més adient al tipus d'ocupació que volem aconseguir.

Estadístiques recents constaten que la via a través de la qual un major nombre de persones accedeixen a un lloc de treball és mitjançant la informació que li proporciona l'entorn, és a dir la seva xarxa de contactes.

El telèfon és una tecnologia de la informació que és a l'abast de tothom i ens pot ajudar, en molts casos, en la cerca de feina.

En aquest document us proposem algunes recomanacions perquè la trucada telefònica, sigui quin sigui l'objectiu que persegueixi (resposta a un anunci, autocandidatura o seguiment d'un procés de selecció), resulti al més eficaç possible.

En el moment de buscar feina per compte d'altri, és important saber on buscar i quins són els recursos i les vies de cerca més habituals. Hi ha diferents intermediaris que reben les ofertes de feina de les empreses i les posen a l'abast de les persones demandants:

Oficines de Treball. Depenen del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i s'encarreguen de relacionar les persones que busquen feina amb les empreses que busquen persones treballadores, i gestionen les ofertes de feina (intermediar). Ofereixen un servei integral a les persones que busquen o volen canviar de feina; s'hi inclouen cursos de formació ocupacional i serveis d'orientació professional.

Borses de treball.Són bases de dades, generalment especialitzades per sectors professionals o professions, que s'ofereixen a les empreses que tenen la necessitat de cobrir llocs de treball. Aquestes borses poden trobar-se a:

- Col·legis professionals

- Centres de formació professional o universitària

- Associacions empresarials

- Sindicats

- Serveis locals d'ocupació

Empreses de treball temporal. Són empreses privades l'activitat de les quals consisteix a posar a disposició d'una altra empresa personal treballador de manera temporal. Aquestes empreses acostumen a necessitar persones treballadores polivalents, amb gran capacitat d'adaptació i disponibilitat immediata.

Empreses de selecció de personal. Són empreses que realitzen el procés de reclutament, avaluació i selecció de persones candidates a partir de les necessitats i perfils sol·licitats per l'empresa client.

 

INICIATIVA PRÒPIA

La cerca de feina és una activitat que requereix tota la dedicació de la persona interessada, durant aquest procés és bo que empri tots els recursos que té al seu abast.

La xarxa de contactes la forma tota la gent amb la qual s'ha tingut relació al llarg de la vida professional i privada. La majoria de les vacants laborals es gestionen per mitjà de contactes personals. Si busqueu feina, feu-ho saber a totes aquelles persones que puguin ajudar-vos, des de familiars fins a antics companys de feina o d'estudis.

Autocandidatura o presentació espontània. Si teniu notícia d'una possibilitat d'oferta de feina podeu posar-vos en contacte amb l'empresa oferent. Oferir els serveis, coneixements i experiència a les empreses sol·licitant una entrevista de feina sense que hi hagi cap oferta concreta es coneix com autocandidatura.

Els contactes amb les empreses es poden realitzar telefònicament, per correu o mitjançant la presentació directa a l'empresa.

Per utilitzar aquesta via, cal tenir molt clar l'objectiu professional que es vol aconseguir i reunir la màxima informació possible de les empreses a les quals us voleu adreçar.

 

ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Les empreses que volen accedir a un major nombre de persones candidates acostumen a fer servir cada cop més els mitjans de comunicació per donar a conèixer les seves ofertes de feina. Utilitzeu tant els diaris d'informació general, la premsa especialitzada com els portals d'Internet.

Portals d'ocupació a Internet. Avui dia ha esdevingut una nova eina per utilitzar en la cerca de feina. Cal anar amb compte i saber seleccionar les pàgines web o la informació que realment us pot interessar. Us recomanem que:

- Us doneu d'alta en els portals d'ocupació més interessants. Això requerirà la introducció del currículum a les diferents pàgines web. Habitualment cada lloc web utilitza el seu propi format de currículum, per tant és convenient disposar d'un currículum bàsic per poder anar adaptant-lo als formats particulars de manera senzilla.

- Guardeu una classificació de totes les ofertes de feina que heu sol·licitat.

- Intenteu conèixer millor l'empresa que ofereix la feina (això augmentarà les possibilitats de ser seleccionat).

Avui dia hi ha una gran varietat de portals que us facilitaran l'accés a múltiples oportunitats laborals. Alguns portals d'ocupació són:

Feina Activa: El portal de la Generalitat de Catalunya, gestionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya

Yaencontre: Ofertes i demandes per a tot l'estat.

Infofeina: Ofertes de treball a tot Catalunya.

Infoempleo: Ofertes de feina, beques, premis, formació i oferta pública.

Monster: Ofertes de feina a tot l’estat i consells pràctics per buscar feina. 

Infojobs: Dóna servei a persones demandants de feina i a empreses. 

Interès Social: Demandes de candidats amb discapacitat i/o en risc d'exclusió social"

Premsa escrita. Els diaris tenen ofertes sobretot del seu àmbit geogràfic d'influència. Alguns exemples de premsa especialitzada en ofertes de feina són:

Laboris

Primera Mà - Segona mà

Cinco Días

La Gaceta de los Negocios

Expansión y Empleo

  

L'ENTREVISTA

No només és important el que diem en una entrevista de selecció, sinó que tant o més important és com ho diem.

En aquest document es treballen tant els continguts de l'entrevista com temes de comunicació verbal i no verbal que afavoreixen el fet de tenir èxit en un procés de selecció.

L'entrevista és un pas més, i sovint l'últim i més important, dins un procés de selecció. És un diàleg amb preguntes i respostes sobre temes professionals, formatius i personals, en el qual tant la persona entrevistadora com l'entrevistada intenten resoldre els seus dubtes.

Durant l'entrevista heu de tenir en compte les coses que es diuen verbalment sense oblidar els detalls que es transmeten amb l'actitud i la forma de comportar-vos.

Per a què serveix l'entrevista?

- Per aprofundir en la informació que ja es té de la persona candidata a través del seu currículum previ.

- Per comprovar si l'estil personal de la persona candidata (actitud, motivacions, personalitat, habilitats, experiència, etc.) coincideix amb el que l'empresa espera.

- Perquè l'entrevistador/a s'asseguri que la persona candidata és idònia per al lloc vacant.

- Perquè la persona candidata valori si aquesta ocupació li convé i li interessa.

 

ESTRUCTURA DE L'ENTREVISTA

L'entrevista acostuma a estar dividida en diverses fases:

1.     Introducció:

o    recepció

o    salutació i presentacions

o    conversa introductòria

o    aclariments respecte l'entrevista

 

2.     Desenvolupament. Preguntes sobre:

o    la formació i els estudis

o    l'experiència professional

o    les qüestions personals

o    les condicions laborals desitjades

 

3.     Tancament:

o    aclariment de dubtes

o    comiat

 

ABANS DE L'ENTREVISTA

Abans d'anar a una entrevista, és convenient:

- Informar-vos sobre l'empresa en qüestió i el seu sector. Us pot ser molt útil consultar la pàgina web de l'empresa, així com catàlegs, fullets publicitaris o preguntar a familiars o coneguts que hi treballen en l'empresa, etc.

- Repassar bé el vostre currículum i la carta de presentació enviats en el moment de sol·licitar l'ocupació, perquè són els documents que l'entrevistador/a tindrà com a referència per formular les preguntes.

- És important preparar la forma d'explicar la trajectòria formativa i professional (estudis, titulacions, tasques professionals, empreses, canvis, èxits, fracassos, projectes futurs, motivacions, interessos i objectius) de manera coherent i positiva.

- Cal preparar amb atenció les respostes a preguntes personals, perquè són de difícil improvisació (motivacions, interessos, actituds, etc) Per fer-ho, cal tenir molt clares quines són les competències adequades al lloc de treball.

- És la persona candidata qui ha de facilitar la feina a l'entrevistador/a i no esperar que sigui ell qui dedueixi els motius pels quals l'han de contractar, quines coses pot aportar al lloc de treball, etc.

 

DURANT L'ENTREVISTA

És important:

- Presentar-vos a l'entrevista amb la confiança i seguretat que l'empresa us ha triat com a possible candidat/a, i que us vol conèixer amb major profunditat.

- Estar molt atents/es durant els primers minuts de l'entrevista, ja que us proporcionarà una informació valuosa per al seu bon desenvolupament.

- Adoptar una actitud positiva i coherent respecte a les preguntes de l'entrevista.

- Les persones amb poca experiència han de remarcar la formació que aporten, la motivació i l'interès en aquest sector professional o ocupació, la disposició per aprendre...

- En el cas de tenir poca formació però sí experiència, s'aporten en canvi, competències professionals, coneixement del sector, disponibilitat per a l'aprenentatge...

- És bo fer preguntes sobre l'empresa, el negoci o el lloc a ocupar.

- Després de cada entrevista, feu una valoració de com ha anat.

 

REGLES DE COMUNICACIÓ VERBAL

La comunicació verbal fa referència allò que diem. Recollim algunes regles per aconseguir una bona comunicació verbal.

Conductes bàsiques

- Preparar les respostes i la forma d'expressar-les, evitant els monosíl·labs, el vocabulari massa col·loquial o massa rebuscat.

- Cal evitar el tuteig. Utilitzeu el mateix idioma que la persona entrevistadora.

- Preguntes a la persona entrevistadora (preparar-les per si hi ha temes que no surten i us interessa tractar-los).

- Reformulació positiva.

- Comentaris positius dels vostres interessos, metes i aficions.

- Comentaris positius de l'experiència: "els vostres èxits".

- Comentaris d'interès i entusiasme: "la vostra motivació".

- Utilitzar expressions de "seguretat".

- No facilitar informació perjudicial.

 

Expressions

Manifesten els vostres ÈXITS

- Vaig estar encarregat/da de...

- He tingut l'oportunitat d'aprendre...

- El meu rendiment ha estat satisfactori en...

- He col·laborat en...

- He realitzat...

- Vaig estar responsabilitzat de...

- M'he preparat molt bé en...

- Em vaig dedicar intensament a...

- Vaig quedar molt satisfet/a de...

 

Denoten MOTIVACIÓ

- Estic molt interessat/da en...

- M'agradaria poder treballar en un lloc com aquest...

- Per a mi és molt important una feina...

- Estic desitjant aplicar els meus coneixements en...

- Aquest és el treball que sempre he desitjat...

- Em sentiria feliç si...

- Em motiva molt poder...

 

 

Denoten SEGURETAT

- Estic segur/a...

- La meva experiència és important...

- Ho faré bé...

- Estaré a l'altura de...

- Sabré respondre...

- S'adapta a les meves possibilitats...

 

REGLES DE COMUNICACIÓ NO VERBAL

Si la comunicació verbal fa referència allò que diem, la no verbal es refereix a com ho diem i com actuem. Tant important és el que es diu com el que no es diu, però es deixa veure. La comunicació no verbal proporciona a l'entrevistador/a tanta informació o més que la que la persona candidata manifesta. Davant d'una incongruència entre el missatge verbal i no verbal, ens inclinem sempre a creure el no verbal, perquè és més difícil de simular.

Oferim algunes idees sobre els possibles significats que es poden atribuir a les vostres conductes:

- Manera de vestir: cal portar la roba adequada al lloc de treball al qual s'opta. No és el mateix el vestit que la persona candidata ha de portar per ocupar un lloc de treball de dependent/a en una botiga d'alta costura, que el que ha de portar de dependent/a en una botiga del mercat. Però no sols cal que la roba sigui l'adient, cal que estigui neta i que no hi hagi estrips.

- Higiene: té molta importància la referida als cabells i a les mans, sense oblidar el tema de les olors corporals. Una higiene descuidada és més fàcilment identificable que una higiene cuidada en excés.

- Donar la mà: la forma de donar la mà predisposa l'actitud de la persona entrevistadora; cal evitar donar la mà de forma fluixa ja que denota manca d'energia i falta de decisió. Una mà humida provoca una sensació desagradable en l'altra persona.

- Expressió facial: l'expressió de la cara indica el nostre estat d'ànim, els nostres sentiments, per tant, cal que la nostra expressió concordi amb el missatge que estem donant.

- Somriure: en moments concrets de l'entrevista és important ja que significa obertura dels canals de comunicació. També, el somriure de vegades pot comunicar una imatge de persona agradable.

- Contacte visual: mirar a la cara de la persona amb la qual s'està parlant és el millor procediment per mostrar sinceritat.

- Postura corporal: cal seure de manera correcta, ni recolzat enrere (pot demostrar desinterès) ni molt incorporat cap endavant (pot demostrar nerviosisme i intranquil·litat).

- Gesticulació de les mans: durant la conversa és correcte que recolzem les nostres explicacions amb els gestos de les mans, però, en cap cas, aquesta gesticulació ha de ser excessiva.

- Manies o tics: cal evitar moviments que s'acostumen a fer quan s'està nerviós, gratar-se el nas, tocar-se els cabells, picar amb els dits sobre la taula... aquests moviments denoten nerviosisme i inseguretat, falta de control.

- Menjar xiclet: en cap cas entrarem a una entrevista menjant xiclet.

- Puntualitat: a una entrevista de selecció sempre és necessari arribar amb antelació suficient per tranquil·litzar-nos abans d'iniciar-la.

- Mòbil: abans d'entrar a l'entrevista cal apagar el mòbil per evitar interrupcions inoportunes.

 

CONSELLS PER SER BEN VALORAT/DA

Recomanacions sobre el que es valora positivament en una entrevista personal:

- Mostrar interès en l'ocupació.

- Mostrar una actitud positiva i d'entusiasme.

- Ser un/a bon/a comunicador/a.

- Tenir confiança en un mateix.

- Mostrar aparença de maduresa.

- Implicar-se en el treball, creure en el que es fa.

- Ser agradable, intentar ser simpàtic/a.

- Ser tolerant a la tensió.

- Mostrar capacitat d'organització i planificació.

- Demostrar tenir iniciativa.

- Tenir capacitat d'adaptació.

- Tenir capacitat de treball en equip.

En l'entrevista de selecció, l'entrevistador/a pot fer tot tipus de preguntes. A continuació se'n relacionen algunes, classificades per blocs temàtics.

 

Exemples de preguntes

Sobre la trajectòria formativa

- Per què vau escollir els estudis que heu realitzat?
És molt important una resposta ordenada cronològicament i suficientment justificada. Cal evitar respostes com: "perquè no sabia què fer" o "perquè la nota no em donava per fer una altra cosa".

- Com han influït els vostres estudis en el desenvolupament de la vostra carrera professional?

- Quines matèries i assignatures us van interessar més? I quines menys?
Es poden ressaltar matèries relacionades amb el lloc de treball sol·licitat.

- Quines us van presentar més dificultats? Per què?

- Si tornéssiu a començar, repetiríeu l'elecció d'estudis?
És important justificar i adequar la resposta a la importància del títol amb relació al lloc de treball.

- Esteu disposat a complementar la vostra formació en allò que faci falta?
Si la resposta és positiva causarà molt bona impressió ja que demostra que teniu molt interès a aprendre i aconseguir la formació necessària per al lloc de treball.

- Quins idiomes coneixeu i a quin nivell?
Aquesta pregunta es comprova. La sinceritat és molt important.

- Qui us va influir a l'hora d'escollir els estudis?
Un cop més, la sinceritat és molt important, però recordeu que és positiu anomenar persones amb més experiència.

- En quina mesura les vostres notes es deuen a l'esforç personal i en quina mesura a la vostra intel·ligència?
La constància i l'esforç es valoren molt en l'àmbit laboral.

- Quina va ser l'experiència més gratificant durant la vostra vida com a estudiant?
Cal mostrar entusiasme en la resposta.

- Penseu seguir estudiant?

Recordeu que "El saber no ocupa lloc".

Sobre l'experiència professional

- Com creieu que us han preparat les vostres experiències professionals anteriors?

- Quines funcions fèieu en la feina anterior?

- Quin tipus de relacions existien amb el vostre anterior responsable? En què coincidien i en què no?

- Recordeu alguna situació problemàtica que sorgís en les vostres feines anteriors. Com la vau resoldre?

- Quins han estat els vostres assoliments i èxits a l'última empresa?

- Per què vau deixar l'última feina?

Personals

- Quines són les vostres millors virtuts?

- Quins són els vostres pitjors defectes?
No digueu que no en teniu. Cal dir aspectes que siguin positius per a la feina: "Sóc molt perfeccionista" "Sóc molt puntual i m'impacienta quan algú no arriba a l'hora".

- Quina és la vostra relació amb els vostres pares / germans / parella / amics?

- Com reaccioneu normalment davant d'una autoritat?

- Com es us definiríeu? O parleu de vosaltres.

- A què dediqueu el temps lliure?

- Parleu de les vostres activitats i aficions no professionals.

- Què us aporta la pràctica d'aquest esport? O quina és l'última pel·lícula que heu vist? O quin és l'últim llibre que heu llegit?

Relacionades amb els motius pels quals demaneu el lloc de treball

- Per què us heu posat en contacte amb la nostra empresa?
Aprofiteu per lloar l'empresa: "És una gran empresa que té un nom molt important en el sector".

- Per què us interessa aquesta feina?

- Què penseu que podeu aportar-nos si no teniu experiència professional?

- Què us fa pensar que esteu capacitat per ocupar aquest lloc?

Relacionades amb la feina

- Per què creieu que us hauríem de contractar i no a una altra persona?
Cal donar exemples en els quals hàgiu resolt problemes amb èxit, hàgiu treballat en equip, hàgiu demostrat la vostra fortalesa... en funció del lloc de treball.

- Què espereu d'aquesta feina?
Les respostes han d'anar adreçades a les oportunitats que podeu trobar a l'empresa. "Tenir l'oportunitat de millorar, tenir l'oportunitat de fer una carrera professional..."

- Què penseu dels vostres caps anteriors?
En cap cas es pot parlar malament ni dels caps anteriors ni dels companys.

- Què valoreu més d'una feina?

Relacionades amb el vostre futur

- Quins són els vostres objectius a curt, mig i llarg termini?

- En quin lloc de treball us agradaria estar d'aquí a cinc anys?

- Estaríeu disposat a fixar la vostra residència fora de l'Estat espanyol si us ho demanéssim?

Sobre condicions personals

- Podeu incorporar-vos immediatament?

- No us fa res haver de viatjar freqüentment?

- Teniu cotxe?

Sobre retribucions econòmiques

- Quin és el mínim per cobrir les vostres necessitats actuals?

- Què voleu guanyar?

- És realment el factor econòmic el més important en la vostra decisió?

Preguntes que podeu realitzar al final de l'entrevista

- Quines són les funcions concretes del lloc vacant?

- Què s'espera que jo pugui aconseguir amb aquest lloc de treball?

- Quina és la situació actual d'aquest lloc de treball?

Quins són els desafiaments o les dificultats més importants que puc trobar en aquesta feina?